راه تو خون می طلبد مرد کیست؟ مهم ترین وظیفه "شناخت و انجام وظیفه" است. http://econculture.mihanblog.com 2020-07-04T03:37:01+01:00 text/html 2012-06-03T10:06:47+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار که روی توبه ندارم... http://econculture.mihanblog.com/post/289 <b>توی این روزها و شبهای توبه...من که روی توبه ندارم...</b><br><b>میرم مسجد دستامو بالا میگیرم...شما برام دعا کنید...</b><br><br><b>سرم ز ســجده بـــرآرم کــه روی تـوبه ندارم</b><br><b>ز ابــر دیـــده چــه بارم؟ که روی توبه ندارم</b><br><br><b>به پـای عشق تو سنگم به دیده ات چو غبارم</b><br><b>به دسـت مــهر تـو خارم که روی توبه ندارم</b><br><br><b>طـمع به رحم تو کردم حریص عشق تو بودم</b><br><b>نــگه بـه حــال نـزارم کــه روی توبه ندارم</b><br>&nbsp;<br><b>ز آب لطـفِ خـدایـی بـریـز در شــب قـبرم</b><br><b>بــه سـوز آتـش بـارم کــه روی توبه ندارم</b><br>&nbsp;<br><b>نه پای رفـتنم اکنون نـه جـرأتی کـه بمــانم</b><br><b>خودت بیـا بـه کنـارم کـه روی توبه ندارم</b><br>&nbsp;<br><b>مگو که لطـف مـن افزون ز بار اثم تو باشد</b><br><b>مگو کـه گوش مـدارم کـه روی توبه ندارم</b><br>&nbsp;<br><b>من عاشق تو نبودم نه مست بوده نه گویم</b><br><b>ز دوری تــو خـمارم کــه روی توبه ندارم</b><br>&nbsp;<br><b>به غمزه­ای همه دینم ببرد و چون نرسیدم</b><br><b>به لعل سـرخ نـگـارم کـه روی توبه ندارم</b><br>&nbsp;<br><b>دروغ بوده چو گفتم ز عشق روی تو میرم</b><br><b>چـه غم ز آتـش نـارم که روی توبه ندارم</b><br>&nbsp;<br><b>به غیر روی تو دیدم خـلاف حکم تو کردم</b><br><b>هم از صغیر و کبارم کـه روی توبه ندارم</b><br>&nbsp;<br><b>براه دیده برفتم زشهوت این هـمه مــستم</b><br><b>وخشم کرده شکارم که روی توبه ندارم</b><br>&nbsp;<br><b>بسیم و زر نرسـیدم بـدوش و بر نرسیدم</b><br><b>شدی توشرط قمارم که روی توبه ندارم</b><br>&nbsp;<br><b>نکرده ام چو تلاشی که عقل و دل برهانم</b><br><b>ز بند نفـس و حصارم که روی توبه ندارم</b><br>&nbsp;<br><b>چه بدسگال وچه پستم ببین چه رفته زدستم؟</b><br><b>مــرا بــران ز دیـارم کــه روی توبه ندارم</b><br>&nbsp;<br><b>نه از حضور تو شادم نه غم ز هجر تو دارم</b><br><b>نه مستم و نه خمـــارم کــه روی توبه ندارم</b><br>&nbsp;<br><b>تـمام قـلــب سـیاهـم چــکیــده بر رخ زردم</b><br><b>ز ابر ســرخ بهــارم کــه روی توبه ندارم</b><br><br><b>به حـق نالــه ی زهـرا به نام نامی مـولا</b><br><b>"دلا" بگو تو به یارم که روی توبه ندارم</b> text/html 2012-02-13T12:38:29+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار الله اکبر از این مردم... http://econculture.mihanblog.com/post/287 <STRONG><FONT size=3><STRONG><FONT size=3><STRONG><FONT size=3> <P><STRONG><FONT size=3>ایــــــــــــــــــ جانمــــــــــــــ...</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=3>&nbsp;مردمــــــــــــ همیشهـــــــــــــــ در صحنهــــــــــــ</FONT></STRONG></P> <P>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT size=3>اماما...بر عهد خود مانده ایم ما...</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=3>چونان که تو</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=3>&nbsp;قلبت آرام و مطمئن خواهد ماند </FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=3>تا علم در دست علی است...</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=3>اللهـــ اکـــبر...</P> <P><STRONG><FONT size=3>اللهـــ اکـــبر...</FONT></STRONG></P> <P></FONT></STRONG></FONT></STRONG><STRONG><FONT size=3></P> <P><STRONG><FONT size=3>اللهـــ اکـــبر...</FONT></STRONG></P> <P></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG><STRONG><FONT size=3></P></FONT></STRONG> text/html 2012-01-14T14:43:01+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار نامه یک دوست عزیز به علی عزیز...(فرزند شهید احمدی روشن) http://econculture.mihanblog.com/post/282 نامه ای از کسی که 25 سال پیش مثل امروز تو بود<BR>سلام علی جان! چقدر بزرگ شدی در کمتر از یک ثانیه، علی جان از امروز همه تو را با یک پسوند و پیشوند خواهند شناخت، تو فرزند شهیدی و این یعنی بابایت از خودت مهم تر می شود در تمام زندگیت<BR>خیلی سخت است که کسی نباشد که تا دیروز بود، اما از امروز بابایی داری مهربان تر از همه ی باباهای عالم<BR>بابایی که داشتنش به تمام تحقیرهای عالم می ارزد، بابایی که نگاه سنگین به یتیمی را از سرت بر می دارد<BR>علی عزیز! خیلی ها با تو مهربان نخواهند بود، همانطور که با بابایت نبودند، این روزها تو آنقدر کوچکی که معنی سهمیه را نمی فهمی، معنیه معاف شدن از خدمت را نیز، این ها همه ی آن چیزی است که فرداتر دیوانگانی جای خالی بابا مصطفی را با آن متر می سنجند. راستی آماده باش بزرگ تر که شدی باید جواب محکمی برای این پرسش داشته باشی که بابایت حقش بود که بکشندش، علی عزیز، همه ی این ها به این می ارزد که بابایی داری که می توانی در همه ی جاهای خوب با او حرف بزنی، بابایی که شب های قدر کنارت بنشیند، بابایی که در حرم امام رضا دستت را بگیرد. بابایی که بشقاب خالی اش سر سفره ی افطار تمام اجر روزه ات باشد. بابایی داری که یک روز تو از او پیر تر می شوی، و البته بابای دیگری که بهترین بابای دنیاست<BR>راستی علی جان، یک عکس خیلی خوشگل از بابا مصطفی قاب شده نگه دار برای شب عروسی ات در مراسم لازم می شود. آن روزی که نبودش را خیلی احساس می کنی خیلی.<BR>و آخر، مواظب مادرت باش . . . هیچکس برایش علی نمی شود text/html 2012-01-08T21:02:29+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار لاحول ولا قوة الا بالله...(از دلاوارنامه) http://econculture.mihanblog.com/post/281 <FONT size=3><FONT size=3><FONT size=3><FONT size=3><FONT size=3><FONT size=3><FONT size=3> <P align=center><FONT size=3>تقدیم به مولا...<BR>از خنجر چشمت شده صد خصم تباه<BR>سید علی ای، هلال ابروی تو ماه<BR>تکبیر زدم چو چشم مستت دیدم<BR>لاحـــول و لا قـــــوة الا بــــالله</FONT></P> <P align=center><SPAN class="c-G-j Hx ko"><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/2ft9a2v9owsyx63xld.png"><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 486px; PADDING-RIGHT: 2px; MAX-WIDTH: 940px; HEIGHT: 327px; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt=2ft9a2v9owsyx63xld.png src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/2ft9a2v9owsyx63xld.png" width=312 height=301></A></SPAN></P></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> text/html 2012-01-07T17:18:48+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار صــــــــــــــــــــــــبر استــــــــــــــ...(از دلاوارنامه) http://econculture.mihanblog.com/post/280 <P align=center>صبر است بال پرواز، تا شانه های بی خواب........با جسم پاره پاره مجنون شوی، نه بــی تاب</P> <P align=center><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;صبر است یک ستـــاره در آسـمان بـابـا........خورشید روی دامن، گم گشته شب به مهتاب</P> <P align=center>صبـر است یک برادر، چون کوه و سرو امـا........شمشیر در غلاف و دستی و مشک بــی آب<BR></P> <P align=center>صبـر است جرعه ای آب، بعد از شکست ساقه.......با یــــاد نـــاله گـــل بر روی دست اربـــاب<BR></P> <P align=center>صبـر است کــاروانی، در راه مجـــلس مــــی........زنجیر دست و پا و کشتی اسیـــر گــــرداب<BR></P> <P align=center>صبر است خشم زینب، وان خطبه ای که سرداد.....بی پرده در میان، سگهای پســت مــــرداب<BR></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ffcccc>سلام علی قلب الزینب الصبور</FONT></STRONG></P> <P align=center><IMG style="DISPLAY: block; HEIGHT: 269px" src="https://lh6.googleusercontent.com/-bvLXeTq7WRQ/Twh8AJgh4BI/AAAAAAAAAYg/V2NMgOHwTw4/h301/DSC02684.JPG" width=351></P> text/html 2012-01-06T12:31:17+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار عشق و چمران... http://econculture.mihanblog.com/post/279 <P align=center>یادش به خیر...دهلاویه بودم این جمله شهید چمران رو روی یه ظرف یه بار مصرف نوشتم...الآن رو دیوار کنارمه همیشه...شادی روح بلندش صلوات....شادی روحش بلند صلوات...صلوات</P> <P align=center><IMG style="DISPLAY: block; HEIGHT: 223px" src="https://lh5.googleusercontent.com/-4Wb6h0DFEWc/TwbouiRUexI/AAAAAAAAAXM/_YMypogtw_k/w402/Untitled.jpg"></P> text/html 2011-12-25T16:12:59+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار اینو دوباره گذاشتم..برای تویی که به عشق غیر خدا گفتی نه... http://econculture.mihanblog.com/post/278 <DIV class=xpost><STRONG><FONT color=#ff0000> <DIV class=xpost> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#ffff99>آن روی کثیف سکه (سید شاهرخ موسویان)</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#ffccff>درون یک کلاس درس دانشگاه/ میان دختران یک دختر زیبا و مه رو بود/</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#ffccff>جمالش حسرت بوم کمال الملک/ لبانش سرختر از حمله چنگیز/</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#ffccff>دو ابرویش کنار هم/ شبیه شاه بیت شعر یک شاعر/</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#ffccff>فتاده آتش عشقش میان جزوه های درسی استاد و دانشجو/</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#ffccff>ولی با این همه عاشق/دل مغرور آن دختر/اسیر یک جوان همکلاسی بود ایلاتی/</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#ffccff>جوانی زاده یک کوچ/جوانی خوش قد و زیبا/ولی چون گپه های دختران ایل رمزآلود/</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#ffccff>جوان محجوب و تنها بود/ وتنها مونس او یک کمانچه یادگار ایل/</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#ffccff>تمام ایل روحش منزلی دیگر و در ییلاق دیگر بود/....</FONT></P></DIV></FONT></STRONG></DIV> text/html 2011-12-19T10:58:40+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار نفسی در هوای خامنه ای.. http://econculture.mihanblog.com/post/277 <font size="2"><span style="line-height: 115%; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA"> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align="center"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA"></span>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align="center"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA">نذر کردم برای خامنه ای............که <span>&nbsp;</span>کنم جان فدای خامنه ای</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align="center"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA">قبله ام گشته سوی چشم ولی............می پذیرد خدای خامنه ای</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align="center"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA">نشود از مسیر حق بیرون............آنکه بیند لوای خامنه ای</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align="center"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA">گشته ام غرق و آرزو دارم............نفسی در هوای خامنه ای</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align="center"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA">خشم حق را به جان مخر تو بجو............لطف حق در رضای خامنه ای</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align="center"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA">می عشق علی بنوشم در............لب لعل و صفای خامنه ای</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align="center"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA">از صفا تا به مروه من رفتم............تا ببوسم منای خامنه ای</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align="center"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA">هر که دارد هوای روح خدا............برود پا به پای خامنه ای</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align="center"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA">هر که خواهد برات کرب بلا............بشود آشنای خامنه ای</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align="center"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA">می روم تا خدا به ظلمت شب............با چراغ هدای خامنه ای</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align="center"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA">صحن چشمان من&nbsp;قدمگه اوست............همه قلبم سرای خامنه ای</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align="center"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA">شد هیاهو بلند و شد آرام...........به یکی هوی و های خامنه ای</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align="center"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA">چون مسیحا نی وجود مرا............می دهد جان چو نای خامنه ای</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align="center"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA">جان من تا ابد شود آرام............دم به دم با نوای خامنه ای</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align="center"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA">مرغ عشقم ببین که می خواند............در هوای همای خامنه ای</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align="center"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA">با ولای علی و آل علی............دم زنم از ولای خامنه ای</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align="center"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA">همه&nbsp;عقل و دلم ببرد و شدم...........من "دلاوار" رای خامنه ای</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align="center"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" dir="rtl" lang="FA"></span>&nbsp;</p></span></font> text/html 2011-12-09T09:55:51+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار پیکان + پهپاد http://econculture.mihanblog.com/post/276 <P align=center><FONT size=3>راننده: شوش،مولوی،راه آهن...1 نفر حرکت...<BR>مسافر: داداش ، دربست وال استریتم میری؟؟؟<BR>راننده: میشه 5 تومن<BR>مسافر: 4<BR>راننده: سگ تو ضرر...4 و نیم بیا بالا<BR>مملکته داریما!</FONT></P> <P align=center><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/a1qiqvrvi2hw8vb0g51.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-RIGHT: 2px; MAX-WIDTH: 940px; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt=a1qiqvrvi2hw8vb0g51.jpg src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/a1qiqvrvi2hw8vb0g51.jpg"></A></P> text/html 2011-12-08T10:24:39+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار معامله به این میگن... http://econculture.mihanblog.com/post/275 <DIV class=vg align=center>حضرت ابراهیم (علی نبینا و آله و علیه السلام)&nbsp;ناراحت بود از اینکه چرا نمی تواند در راه خدا اسماعیلش را قربانی کند...<BR><BR>اسماعیل نباید قربانی میشد...زیرا نسل محمد مصطفی صلی الله علیه و آله باید از صلب اسماعیل علیه السلام باشد...<BR><BR>حضرت ابراهیم خلیل از این افتخار به خاطر رسول خدا گذشت...رسول خدا حسینش (ارواحنا فداه) را قربانی کرد....<BR><BR>یعنی...حسین منی و انا من حسین...چه بده بستانی داشته اند...</DIV> <DIV class=vg align=center>&nbsp;</DIV> <DIV class=vg align=center><STRONG>حبیب الله، خلیل الله، ذبیح الله، ثارالله</STRONG></DIV> text/html 2011-12-01T08:08:29+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار حســـــــین...2(از دلاوار) http://econculture.mihanblog.com/post/274 <P align=center> <P align=center><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/n1uz064u9exvzvl4fy.jpg"></P> <P align=center></A><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/n1uz064u9exvzvl4fy.jpg"></P></A><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/n1uz064u9exvzvl4fy.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-RIGHT: 2px; MAX-WIDTH: 940px; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt=n1uz064u9exvzvl4fy.jpg src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/n1uz064u9exvzvl4fy.jpg" width=409 height=338></A><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/n1uz064u9exvzvl4fy.jpg"></P> <P align=center></A><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/mzcduu76syivhrxl2ety.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-RIGHT: 2px; MAX-WIDTH: 940px; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt=mzcduu76syivhrxl2ety.jpg src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/mzcduu76syivhrxl2ety.jpg" width=399 height=300></A><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/n1uz064u9exvzvl4fy.jpg"></P> <P align=center></A><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/v7vgn5sng7ejqx51kp71.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 391px; PADDING-RIGHT: 2px; MAX-WIDTH: 940px; HEIGHT: 338px; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt=v7vgn5sng7ejqx51kp71.jpg src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/v7vgn5sng7ejqx51kp71.jpg" width=370 height=337></A><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/n1uz064u9exvzvl4fy.jpg"></P> <P align=center></A><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/xv3j2kd6fnr1kmqxpak5.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-RIGHT: 2px; MAX-WIDTH: 940px; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt=xv3j2kd6fnr1kmqxpak5.jpg src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/xv3j2kd6fnr1kmqxpak5.jpg" width=390 height=338></A><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/n1uz064u9exvzvl4fy.jpg"></P> <P align=center></A><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/zo0es2c55w94rl7b1ep.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 373px; PADDING-RIGHT: 2px; MAX-WIDTH: 940px; HEIGHT: 332px; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt=zo0es2c55w94rl7b1ep.jpg src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/zo0es2c55w94rl7b1ep.jpg" width=338 height=334></A><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/n1uz064u9exvzvl4fy.jpg"></P> <P align=center></A><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/59c2mn9gi3we5n1p07c.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 369px; PADDING-RIGHT: 2px; MAX-WIDTH: 940px; HEIGHT: 307px; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt=59c2mn9gi3we5n1p07c.jpg src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/59c2mn9gi3we5n1p07c.jpg" width=424 height=373></A><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/n1uz064u9exvzvl4fy.jpg"></P> <P align=center></A><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/msy6c1d1zd9p1o84qp.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 361px; PADDING-RIGHT: 2px; MAX-WIDTH: 940px; HEIGHT: 325px; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt=msy6c1d1zd9p1o84qp.jpg src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/msy6c1d1zd9p1o84qp.jpg" width=353 height=348></A><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/n1uz064u9exvzvl4fy.jpg"></P> <P align=center></A><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/mdswockszi8746jqjc.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-RIGHT: 2px; MAX-WIDTH: 940px; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt=mdswockszi8746jqjc.jpg src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/mdswockszi8746jqjc.jpg" width=358 height=272></A></P> text/html 2011-11-30T13:48:16+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار حســـــــین...(از دلاوار) http://econculture.mihanblog.com/post/273 <P align=center><FONT color=#ff6666><STRONG>تقدیم به بیابان قلبتان...جرعه ای از نام حسین</STRONG></FONT></P> <P align=center><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/mzjjkqdii7dib4h7fs0d.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 351px; PADDING-RIGHT: 2px; MAX-WIDTH: 940px; HEIGHT: 270px; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt=mzjjkqdii7dib4h7fs0d.jpg src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/mzjjkqdii7dib4h7fs0d.jpg" width=346 height=248></A>&nbsp;<A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/mzjjkqdii7dib4h7fs0d.jpg"></P> <P align=center></A><STRONG><FONT color=#ffff66>تقدیم به شب سیاهتان...شعاعی از نور حسین</FONT></STRONG></P> <P align=center><A href="http://www.pic.iran-forum.ir/images/kl2svbnlq1k8b3yfnia8.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 349px; PADDING-RIGHT: 2px; MAX-WIDTH: 940px; HEIGHT: 251px; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px dashed; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt=kl2svbnlq1k8b3yfnia8.jpg src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/kl2svbnlq1k8b3yfnia8.jpg" width=369 height=260></A></P> text/html 2011-11-14T21:10:16+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار یا حسینامون بوی حسن میده http://econculture.mihanblog.com/post/271 <P align=center><FONT size=3><STRONG>سرد است بی طلوع تو تهرانمان ببین<BR>زنده است آسمان و زمین نیمه جان ببین<BR>خاکم به سر که غیرت من دود و خون شدست<BR>خون تو هست آبی این آسمان ببین<BR>راه حسین و خون تو از جنس غیرت است<BR>با دود گشته ای تو به غیرت نشان ببین<BR>شاه و گدا و مرد و زن و پیر و هم جوان<BR>با عشق توست ساز نفسهایشان ببین<BR>ای مقدمت مبارک اهل سما حسن<BR>راه نفس بگیر و مقدّم بر آن ببین</STRONG><BR>....<BR>خدایا دیگه شهادت میخوام...میخوام نابود بشم...نیست بشم...شهادتی که&nbsp;دادی به حاج حسن...بازم داری؟ <BR>ولی نه...خدایا نمیخوام نفس این مردم رو به من آلوده کنی...یه کاری کن که دق کنم...یه کاری کن که بگن دق کرد و شهید شد...میدونم اگه آلودگی هامو بریزن تو آسمون و دریا همشون نجس میشن...یه طوری نابودم کن که هیچ چیز حتی به قدر نفس کشیدن ازم باقی نمونه...حاج حسن...نفس شدی...قلم شدی...روح شدی...نور شدی...داشت یادمون میرفت حاجی علی اکبرو...همت بیدارمون کرد...داشت یادمون میرفت همتو آوینی قلبمونو تسخیر کرد...داشتیم گم میکردیم آوینی رو صیاد صیدمون کرد...داشت موج صیاد آروم میشد طوفان کاظمی شروع شد...داشت طوفان کاظمی فرو مینشست زلزله مقدم شروع شد و دود حاج حسن توی سینه هامون نشست...<BR>آسمون...یه چند روزی آروم باش...بارون نیا...باد بایست...میخوام خون حاج حسنو نفس بکشم...میخوام با غیرت بشم...میخوام مرد بشم...میخوام شهید بشم...آسمون نگاه کن...ابر حاج حسن میخواد خون بباره...امسال محرم آه سرد سینه هامون بوی خون میده...<BR>یا حسینامون بوی حسن میده...<BR></P></FONT> text/html 2011-11-12T21:06:14+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار بدون عنوان!!! http://econculture.mihanblog.com/post/269 <FONT size=4> <P align=center><FONT size=4>دختر پدر (فروشگاه): سلام آقا! جوراب مردونه دارید؟<BR></FONT></P> <P align=center><FONT size=4>بله خانم کوچولو! یه جفت میخوای؟<BR><BR>نه! یه دونه برای پای چپ...</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 347px; HEIGHT: 247px" class=eq src="https://lh6.googleusercontent.com/-AA_G5gdPxXE/Tr62KUcGmrI/AAAAAAAAAdY/ygAdtx74soc/s450/76.jpg" width=450 height=300></P></FONT> text/html 2011-11-12T20:55:51+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار کوتاه اما... http://econculture.mihanblog.com/post/268 <FONT size=3> <P align=center><FONT color=#99ff99 size=3>سلام <FONT color=#99ffff>م</FONT><FONT color=#99ffff>ادر،</FONT> از سازمان آمار نفوس و مسکن مزاحم می شم، شما چند نفرید؟ </FONT></P> <P align=center><FONT color=#99ff99><FONT size=3><FONT color=#99ffff>مادر،</FONT> سرش را پایین می اندازد و سکوت می کند.<BR><BR>حاج خانم! پرسیدم چند نفرید؟؟<BR></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff6666>پسرم</FONT>! میشه خونه ما بمونه برای فردا؟</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#99ff99 size=3>چرا مادر؟</FONT></P> <P align=center><FONT color=#99ff99 size=3>آخه شاید از <FONT color=#ff6666>پسرم</FONT> خبری برسه...؛!!!</FONT><FONT size=3><BR></P></FONT> <P align=center></FONT><FONT size=3></P></FONT> text/html 2011-11-12T20:53:53+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار یه روز بارونی http://econculture.mihanblog.com/post/267 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4>توی این روزهای بارانی اخیر منتظر تاکسی موندن واقعا خیلی سخته مخصوصا وقتی راننده ها هم بی انصافی به خرج داده و از جابجایی مسافر به صورت عادی خودداری کنند. این اتفاق برای ما رخ داد و راننده خط بی توجه به صف مسافران که منتظر ماشین بودند کنار خیابون داد میزد : " دربـــــــــــــــــست " . نگاه معنی دار و اعتراض های گاه و بی گاه مسافران هم راننده رو کلافه کرده بود و هم ما رو، به خاطر همین من و یک خانم و دو آقای دیگه با همدیگه ماشین رو با کرایه 6000 تومن دربست گرفتیم که برای هر مسافر نفری 1500 تومن میافتاد درحالی که کرایه خط فقط 550 تومن بود. به هر ترتیب سوار تاکسی شدیم و راننده شروع کرد از مشکلات ماشین و گیر نیومدن لاستیک و بنزین آزاد زدن صحبت کردن.</FONT><FONT size=4><BR></FONT></DIV></FONT></DIV> text/html 2011-11-09T13:49:03+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار پرندگان را بنگر...(از دلاوارنامه) http://econculture.mihanblog.com/post/265 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT color=#99ffff size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT color=#99ffff size=3>پرندگان را بنگر...بالهایشان که باز است و پرواز میکنند؛ آنگاه که دست و پای در هوای دنیا نمی زنند و در رویای معشوقشان آرام آرام جیغ میکشند؛ بنگر که هر چه به آسمان نزدیک تر شوند و بالاتر روند کمتر بال میزنند و بیشتر در آسمان خیالش رها می شوند...</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT color=#99ffff size=3>عقاب را که می نگری دور است و گنجشک نزدیک...او که می نگرد عقاب نزدیک است و گنجشک دور دور...</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><IMG style="WIDTH: 188px; HEIGHT: 147px" id=rg_hi class=rg_hi alt="" src="data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhISEBQUDxAPDw8PDw8PDw8ODw8NDw8NFBAVFBQQFBQXGyYeFxkjGRQUHy8gIycpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOFA8PFCwdFBwpKSkpKSkpKSkpKSksKSwpKSwpKikpKSwpKSkpKSkpKSksLCkpKSksKSkpKSkpKSksKf/AABEIALcBEwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAADBAACBQEGB//EADoQAAICAQIDBgQEBAYCAwAAAAABAgMRBCESMVEFBhMUQWEicYGRMlKhwXKx0fAjQmKS4fFT0gcVFv/EABkBAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EACMRAQACAQQCAwADAAAAAAAAAAABEQISE0FRAzEEIWEUMkL/2gAMAwEAAhEDEQA/AMjzAFzbYorRvTo+m87d7MXI9JpbNjzegZsVWYREakrysbBHzAeuQGhShmIhTcFepwRWhEtFiEdYi3mgNSLLqwy460JHVkpbajt2E9RqBWzXrqIarWCILc1utwef1vaW/Mv2jrTz99+TcQi+q1jfqIt5KTt3LwNUjvCDkMYOSrKFXI54he1AZRAv4h1TB8JMEBzqQOMiykBWxAmXskAkwJk7xA8nMkB0UmgtTLShkikZyFbhy+sTnEzKwV4ToThOGW7btVBpaWkFTUOVrCOjke0rSGpagxlqdw8bgNGu4a83gyVqSlmqA3Yaz3BW9o+55+zWtC09Yy0PT19pLqEn2p7nj5a1hoatih6ddrHX2wechc2M1ihsrtFsDqNW2hamstfXsWhmavUZM+2RoX0CdtRQmluMwBqsLFFF1IvJ7A8kcyAE+ZeNRaCyxqNYCnhFJ1j/AIQOysBLgJwh+ALCggQlAo6zU8kceiYGQ6wcomjZp8ALaCAVEhpIUhDDGYyCg6iIhOI/dIStZmQLhOHeIhFemjLCKWarYDOzYUumbZGWs3DR1TZkthq7ijYrtLTtM2OpI9VkBqyYCciinksolHFENBlYRLtYAapY7QjOpZpaTmEammpDWacJpeQafIgxtRpzN1FRtauRkXPcoTlWBkMTF7WUU4jqgztUMjEIEVWincehAJp6NhjwSBScBW1mjdUK+XywheqnLNKjR+wTS6P2NejTbElWdHRFpaLbka0aCtsCWPOarRmXdQen1MUY+qiBj+EVlAblAXtKpO5mfdPcevZmXSMysOeIQDxEMNU9J6AJoJKRVnZzLTQJyC3SF8gEjINFgK0GQB65DKE6nuMxkaQxWi7iDhIKmAaio0dNXuI1vY0NC8sg1alhHbLS0HsBuIM/VWmZZaOa0ypMotOYtY9wrYNooPSh2irLEaWaulZBp6XTbBnpzmnuWCt/aVcPxzivbm/sjMzEe1iLdnp0Bhp1kztd3sgl8KS5/FY8faK3Z5jX97lJv/FnhekE4L9Dhl58Y9fbpHinl9Hpp9h2Nex8dh3ljxZxJpbpPOX85PIZd7p5zGOEn/mlLD+2DO/fC7f6+szlgR1OpPml3eG6+UYycV/CpvbrjiL6eLi08ycuspRhD6PKX3G9+G3+vbXaky9TaeZv7d4G1OUlj8sXNffiS/UBHvM5Z4a65e9k/Df2c8F3o6Nv9egnYLXWGVV26oNtLik0s8V1Cinj0Uf6Aru9U3yjTH3U4t/yG9HRtm75GfNCV3bk23mcd/eD+3wAZzuxn48NZTWXt1/AN2+CMaPOJDJeqt62f7X/AOpDO7HTVPZ5B2WlbbBWUj1W4OznlnEcSLRQUSARMrCtvkm/kmy3hvo/sW4RZSCRsBcD6M7wvoxqjsqTCvCQ1IpwPo/sznC+jLcdlS1oXmno7zzaclzTHNLqmLiSperjqdiOzYyKdUMvUbBANbPcQkG1E9xOepj+aP3Q1RHuVqZScgfEK6jXRju3n5FNP2gpclhLm21sYnzYRy1Hjynho1T3GfPqPvjnjkvmzzOq7xQjlQ+OX2jn3f8AQw9b2nOf4pfD+VZUE/39Dz5/Iv8Aq6R4u3rO0O9yw0pt/wCmv95GHrO8MnlQ+FN8+cnv1/oYMrvc49QumfkeWZmfuXX16O26yUvxSb/vp9APHj0/QBG4tKey57+v/BA1lL8SbfT0T+aKeMvTD3zlvf5AM59OSxlPDLJf20UMV3SX4W4/LISWrk+cs/PZ/c7o+zLLGsQcYvfjaail1z6/Q1dL3cSlmyfFH8scrL92bx8eWXqGJyiGC5LOWm17SaI7K/8AxyXysf7pnqqey6q88MFusPi+PbpuMV0xj+GMYp7vhSW/XY7R4J5ljch5ijsWc+Vc4JriTnYkmv8Abn1Cx7sSfOcY+28/2R6XAObOseHGGdcsujshQbaVbbWHmMsfrJ4CWL+1yHJMTse5rTEeku1MELECs+XeD1UU/q/5lJ9v5xwQh75+L7bmLe48XwuU0uTltn3wSyMlhS+BNcSWMZj1PJOeXbrUdNmHbU094wXrzx+4V9uW78OE3smmtl0/5PP+J6RX19TvHjlvLr0MXM8q2p94NS01xyxzaTwLPtG7lma6JszpSxHHq9/oRJuPyez/AGIrSj2lP82+GvRvAddrSxtKPTD++7yYfP5/zJj7gbj7dm+i5cn69eZf/wC5nh7Pfm984+fQ8/g7GTA36e0k38Tly6j+lvi/8zPLQsfV/VtjujslkD6B2L2bqL5KNEJzk98RWUl7t7Je7Po/Y3/xm+FS1l3D6uqnhz8pTe32X1Nfu7GGk0k6o0+H5aEFOxvfUXOqMpTbxyzJrf2MHWd7r5SgqoJqWzcs5Uf4RHk4snHmml2p3N0D2VLXw8Kl4trefz7yxk+S99u6EtG1ZTKVlLzni3lDGPxNc0+v0PqUe0Zt4nj6dTP7wQ8SiceHj4otcL2X3+h09svgWp1cs/XP1F1rJvbieH6J4yMdq6SVc3GWzT6NL6ZW5nJnJod34/lv6FPHefp9gbfX+2cA7KbK5OpEb9gjsPr9zd0nd62cFOtKUX6KUc5XNNMy+y6oO2Pivhr4vifrjofauyOx9Mqot7wcU4+G8Rw/XZ7/AHNY6f8AR98Pm+j7rzkm7H4T5RWFJt9Xvsh7Td3a4r/E/wAR52e8El8k9z6VDQaXOI0qXrvu/wBZmrotHUt46WEX1lCH88m48nij1FmnKeXzSvTzltCEpeiUIuW30H9N3Y1U+VMo+88Q/R7/AKH1Kpv0dEP4v+mHtcoQdktRBVwTlNwajFJfQs/JniEjxRzL4v2nopU2OE8cccZSzt7bpAIMP2tep3TnBNRnOUkm3J4b6vcWPZjM1F+3Cff0I2Bm9zrkAumalHLJireWWnI7XUYaTBCzgQgT0HYtcN2uOXWXX2RfU9gxssc5zlh4+FJLCS5ZNGusIol0Y1VGqWf/APn6eHh4X/FxPi+5SHdymPpKXzlt+hqZKtjRj0mqe2XPu9S3nEl7KWw3V2dXGPCoLhe7T3y+uRlItwljDGODVPbPj2JTnPB9Mya+2SX93qpvOJRfrwvb7M0YxDRiXbx6TVPbz9vdaOfhnJL3Sl/QvPu1U8bzXXdPP6G9wE8Mm1h0uvLtkR7u07fDLb/U9/mOVdm1xaahFNcnjceUDvAajDGOE1T29/V3znqtO6+H/EdcVZwt/ijhOXD0lhfJ7dDzmjk3ZGTe0JcSWXjPpsZGj1UqrFOHNc1viUWsOL9mh7zcPxLZdG917P8AqfP8vxoxynOPUvTj5bjTL1Mdb9zl+oXC89DzV3eSuuLw+JpcTjBpyx1xk8j2t3tnKWabLeF7ShZGLj9MPJhWT3yvU9TNrLXLLmrE/wCFptJex50c1Ccm3jC57ZaQGNL6EAlH/r1J/wBDEqfbHq/QvXp/b3z7gLyrfyT5IqoGi9Nlb7voVnpX+WW3+lkKLVVn0XulqpR0vDxS3lJ8MsrC6R9jzPd3smNjcrJLbZQxvxPqeop7NUZRirPhccKDWHnrF/sYyy4dMceXoNLa+bjF9OPZG5o9VHGXXKPvCbkvsmecjCajjGcc98vBenUY9Wn9jLT2en7Qh+Xj9pOzP8xPvB2nGGnk1CcJWZgouKccP14mjHp18lzkmueU8SRmds66djxKanFcmnlNfTY34sZzziGM50xbBnEFNjVqE7mfXeJRzAWPJZojrMyoUI7jEAKCxZCVuEhMkCGYojRZcjkjYBNlUzs0cQBIl0ikWEiVBIRDQrKVIYgUUcCuQ0hScgDIsLRtL+MUWsKuCksNZT5plXLIWqIGZd3erfJzj7JppfcHHu7Unu5y9m1j9EbUkCkc9rDprVPbKs7Gr2wmsdP36i0uwYfmlv0SX8jWsYFsk+LDo15ds9dh1+spv6pfsaHZmjorsUpUxuivxQsbaa/qUlIkZk28Ol1ZdvTef0XC0tLCL5JxrrTw+rM16OmSbjPgfpCyL3XtJZ/USreRlQOc/FwluPNlANHY6U04WU1uTSy5Pgxz+JJbHrdHPSVY4rlY1zzxNZ9sJnl3ADIx/Ex7Xel7qztTRtcUJ5f5eGamn7bYYlZdRPfE9+kYpr9TzOmkbGlRf4uFm7ktXo3nLey5JcvqB1MMGl6GdrpnXHCMfUOc5TPtlXyEJyyxnU2CkUdGVkjrQWFRWyJApcUjcdvYs2YlqIMeMQCpEFrTZhLYkmCUi6Z0YDaOYCYKtAUyXhMHItWihumQxxAqagk0EVlMVtkElMWnIonEWUgZ1AM0jlaFNOhtAWkha0O5CuomUAseSrgEggvhkkIyicUB7yxaGkMUqulpHfBCafT4DSgaCNkRK5mhqXgyrZbgHplua+kv2MKEhuu8DbnqtjM1t4F6gV1FxACyWWGpqA17mlpYAWhQLaqJquOxnawisXUMXYfU8xds5y3CcRCjIRWnC0MrDOjIv4h0iWKPQsLOQpVYGUi2yvIY0sBbIzpplGhGAO5Fo2FbpbFCFsgGS90gSAsgtcQaDVsqD1bB1IXRZMDtlgrKWWGsBqsC1Y1WhaKGKpBTKgEriA8QvCwgazgHZaBsvFLbwK6u4RaCWSyVwBUupnGikiC8rQE5kkDZAxSzQ09hlQmMQuFjXsv2M3U2nJXi1ksklSeoe4JIPOko4GGw8ELNEIoiqfQ74T6GqtMd8sbYtlxqfQLGLNBaYstMVCCTDVZG1pi8dMVAYzZyybwNrTlvKlsZDgznhvoa/kyeTAy1Wy8YM0VpDq0pbCUUy6ixxaYJDSiwlCl9Avln0NCvTB1pyWMby76E8Jmu9MVnphYykmdlk0PKlZ6UWMubYCcWaz0gOWlKMpVssq2aHlieXIM51sE62ar05V6YDKdTK+AzW8qWWlIrJjpWHjpWakdIEelIMeVLBSgatlAvbSQZ7gL3I0pVC1tWSSsM9kG/LkItvRQpTSa5NJr5Mv5chCsurTllpyEAutOXWmIQoJHTBFpiEAt5ZE8qQgRPKk8qQgE8si8dOQgsEjSEVRCAcdZXwiEA54Jx0EIBR6cHLTEIBR6Yq9MQgHPLEemIQDnly0dOdIBdUorZEhCKRuiLTgQgAp1gZUkIAGSS5/uQhDNtU//Z" width=275 height=183 data-height="183" data-width="275"><IMG style="WIDTH: 180px; HEIGHT: 147px" id=rg_hi class=rg_hi alt="" src="data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSEBQUExQWFBUUGBgVFxcXFxcXFxUXFBcXFxQXFxgXHCYeFxwkHBQUHy8gJCcpLCwsFx4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGiwcHBwpKSksKSkpKSkpKSkpLCksKSkpKSkpLCwpLCksKSwsKSwpLCksLCwsKSwsKSksKSksLP/AABEIAPcAzAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAADAQIEBQYABwj/xAA+EAABAwMDAgQDBQYEBgMAAAABAAIRAwQhBRIxQVEGYXGBEyKRMkKhscEUFVLR4fAHI3KCU2KSorLxFjND/8QAGAEAAwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAwT/xAAiEQEBAAICAgICAwAAAAAAAAAAAQIRITEDElHwQWEisdH/2gAMAwEAAhEDEQA/AMUamURjjCjbso9KuR2WyEmnUR21ECnBjorWlpc8O80tmi0ypDAjs0h3bCk1NLIAP4I9oEakxWdtZyQh0bQzwptKmQlbtNqYGbRhvuotUE8qztqhGFJqabuEgQo3C1WadRSCkrqppxamN08noq4LaupiOFb2OpubiSkbphnhGtrGHZRxrkcre2viYn6q1trkBQLS0Z0zClgZ4/Bc7blYG5HdR7rUQB8vK5lCVEvvkwGzOJ6e6vEqhOtqtX5hgn/mKHSdVY6H7u0jp9cEKbavIB59D+YKpLjUntdIqF0Hgjr3C0l3wi6nKz1GkWfM57T5TB9QJVJdXQcIEx5xMpdVLnt+K5wPTAiO36qldcrbHpllN9JVYKLUak/alxqyqT0FtQawyjVHKJcVMpmwzzlPpPQScotOks20Trcq20+uWuVdYW8kStLbaSOii2LXemEOjICvP3SHAKm060A7+y1em8DB91hZyStdoTeAu/cHmtKKQRhTEI3TkjLt0aFLp0S3HRXTmBObTCKJx0qRZA9Ealo4JCtAwAJW1QEvY5iCdMpgcBV77NgKNfVTHkqK4uOeicmxbIvG1mNHLQhHVWTG4LL1qxKjuqlXPGzvkbdlx5/io97qLGjJ9uv0WMfeHuo5uu5VzAvetHceIoBDW+5/kqpm2pJdVDT2UB16QIHHsoryrmEnSeb2tL7Uy1vw4aRPX7U98fVUFSsurvgEnGOUCqdoG4xic9iJEzxyqmpwqYn/AB1KsLsbxLdw9eR2yVWGpgEcHg9/Mdx5ppeq7V6r3V72jxTaQ4c+XlCpq1xn2Qd6bUOVUha0oRRyp9tZkxAU7T9ILzPRa3SdBDeQsMroRB0rQgIkZWkt9NzEKXRtowrWjarntvbSaR7SwA6KxotSstz0RKdEpcjcPa7KO1qbStipLbeE9kEKaSqITyot27CKJwjVblRKl3nlAuriFV3N8iYlctLGpfHuodW88gVV1LspRdStZgzuYte+7hVta7KkVnhQqyuROwXXRUd1ZK9qA9VFC/GUbUdVbSEu5P2Wjl39PNV2s+IGW+MPfxtH3f8AV55+zz6LIXeoGqS/dJOD3jtA4Hooyz101ww320NTxBJ3na5w+wwkCkw9HVCftHy/Lq6kd3+bVJrvJnfUPwrdhP8AqE1D6AD1WTp3Lmumdo8jBHvkq1pbCdxfSnvUe6qf+kx+LVx5bl5rqx1ZxF9Q1cPcds139qdOGNHH3s+5IGOFJdIHzRPUAh0dpIwT6KroXFPAddPcP4KVMtHoBtaB7AqycAGwA4dfnJLveQI9IC6vDbWHkkge9K5yYQmvXUyafSqrWtwIWisLowOeeyyukMa3qCT0/ktJbug5JHkFyZlK0lo8E9Fd29MRKyNvVbOGk+q0OnVXEcQFmr8LUMRKdNNpu7ozSmcLCUBML0oqJ6PZHsUO5ot6qRWrgKsvL8Jptir1C0a7gwszeAtMH+/NX93qIBkNBPmq271QOOabT6qsds8tKR70I1VZV7ymf/zHtj8lVVW9ltEHtuE7cCoW1cKmUwk1WgNLiQA0SScADuT0WB8ReNZmnbfKOHVD9p3cMH3B58ny4Q/HviBz6nwASKdOJA+88iSXd4kAdoPdZFrsrDLLbfDHSW4EAzkuz/X1RWNgAY/v0Kg/Fynioo01WFtR3OkTjtsBz5FXWnaT8UmC7c0F3+bTG0huTLm4+pEqs0XSX3E7Q2GwC5xAAmevJODgdls3MDWCkyfhsJieXGT8zvPPHQKJhcsl+8xxBovDWADaHdfht2NA7ckk+ePRIXpr0wrsxxmM1HPbb2ICmvakaleVeyGsrna6VqbPWmQNz3ew/qsGytlSKdwos2yemaZrTAef1/Va3T7sObLTheMWV2QQtt4f1c4E/Me/HoufPDXTSZPQW1vNEFfCyztUMdyMY7/qotXxCQO31USVXtGxqXYUWtqHRZRuuE9ZRBqW7lVql7RcXV9iJVTc3JS0repUBLWkj2/CeUdvh9xHzPAPYAn+SfET2qqlQoD2yrv/AOPQc1Mdcf1Ug6Qw4AHuTPqtJnIi4Wsk+hKK7RKv8Ds+S1VrpDWcgOPIPMJ13dBvKV8nwJh8sTdaNUa3cYHlOR7KprCD/ZWw1C8a4d1ifF942lbVHRBI2CO78flJ9lcyuuT1N6jyvU7r4lWo/wDje4+xJhQpRHFNAWLoPAKJQolxDWiSSAAOSTgQmBa/wXpAB+PUHQimCOvBePLkDznsjviGvNM074FFtPBIkvI6vPPrHA9PNFdTVgGsPku+AyP6rfGammFy3VQ+mhuYp9W2QqlCFZ7Qw1NqBHc1BeEhtUbsojaqbdDO4cH8+sqMHoZLm0ufNbXQtbpUvtgE92iYXmzKkKXQvy2PwUZY7VK9M1LX6ZINOQesiFBdesqGXAic/KefYrEnU3Hqis1IhRMLF3VeiWte3Y2Y3O8/5cKzoV6boIDfbovMqepEqztNS4yl6Ut6em/vum0coB8QDKytlqjWjInzT7nX2xhT6cj2Xx1IE5dAQL3XgzDTKxNzqRJ5Uc3Lj1Vzx/I9mwtvFEH5nY7DJP8AJRrrXQ8k8LKF5S0Gve4NY1zieA0En6BaTGRNm1/Vv8Lzr/EHV99RtEH7HzO/1O4HsP8AyW31vQ7y3tDXFIF/AaTucwH75YJmOx45M8Lx2s8ucXEkkkkk5JJ5JU538Kwx1yGBhIGQnMCf5dTjzMrJssdB0o16oGQxvzPdj5W9+eScAdSVuLa2c9wZTYSThjGCYHQNA7Kw/wANP8PKtSi41mvtw5+S9kPqMhpaGA5AB3GSIkjmMezaH4fo2rIpMDe7jl7vV3Ptx5J42TlOVvTxzWfD1e0FM1gG/EBIAcCRtiQYwDkdT+Cr2V17V4z0h9zaPp0y0Elpl0xDTuIBAMHHK8IFRb43cQmurHuu/aSAo7KwSl4hWR3x/JDqEfghFwSOcO5SCrqYafM/SFDJVhVpy0geqhUKUvAdgTn06pM3AIwpEBWdcU3sIYza4REOJBHUHdOesjsolCoS4MPBMSpMTTrN9VxaxrnEAkwJgDklS6+i1WM37ZbOdpkieNzRkI/73bSa6nSG0O5/id6nqmWl85jg5riD3BSu1RXsqrZaVSbbUG3BcHPe2WtA/wDrBOTJ64jjGVnNbuxWqsPXaGvcBJJk5IxOC36Kd4kvA1rKLOKYDfIkDJjzJJSs2FzX8YDYBTaJIlxIEbvIDHuVFp3zKw2vDWuP2X8Qf+aOR0WWp10e3q5CNGtLm1dTeWvEGAeQQQeCCOQmioEXUGOf8ANBc5zYAHJ+dwb+o9lJqaVRpFrapeXxLw0gNaSOJjp3VbJCFYKxuvGjrenTo0agtw5rS5zGjfUJHzFz3AxmR5QqnUrQUzuDopc73H7Ech8dRI4GcR2GQ13xSag+FRkUxkuOHVCO4+63JIb7mSsvJzrVaYvWT4yplomrPElzuPMkrxPVKoNeoWmWl7iCBAgu7DAQat65/wBo/p+SGi5bLHHRN6kUL9zSCCQRkHggjgjsogU/StJfcP2U4LuYJAJHWB1jyU1o9g/ws8f1nsqNuKhqCltILpLgDIMu6jA5les6drDKzdzCD0I7FeDeG9DNk/e74hLm7XCIDQCCXeYnuML2fwjUpVaO6m6YMGQGuaYmCBjssvb+WoNcbW+olrqTw87WFrg4g7YaQdxnpicr5zuAA47TLZO0nBInB8sQvoLxNqIt7WrUMEhsAGMl3yj1yZ9AV4FUoLrwnDK3lGD09lVMdSTDhaFsfemOKEHrnVEBEp3JlFuRImM8FRHtIdMIwuwBn6JXtmb8QtEplW+Ay3B49ER90KjSCAD0hU9wwgwUjiW27zKnUb87vJU9vTLjAVjR2sy47uwHHugNPYta/wCZ1IO69QcehCqL8EuJOCSSR2lBfrjsQYhTbe4bWGcO/NJXaIGxCPQdlCq1IIb/AHypto1vJISEbOwdTFNlb7Zpg7MEAOdk58o/H6Y/XtYFRzqj3bGgx5k9mj7x/LqifvjYxwBgRn0GVgby8dUducfQdAOw7BRvSpNpGs64+vDctpt+yyZ/3O/ice/ToqxEITNqlcckYTOE7atH4J0d1W4DtoLaQLzJAa4/cbJxzn2KVpxL0LQhTZvrMmo8Ha14wxh+8Wn7xzE8DPUL0Xwn4UsrqiHfBFOvQIl1OWOPJa/GD1BkfdKydZrgTvBBJJMiJJOVP0PXn2tX4jADgtLTMEHvHYgFa+n8dM/bnbXHQLxtzTIca1KQ143iCwn5tzHEEYnIJPmtK/VbPTRsLgwuAdsaCXGMA4x0jMcLy3VvFlxX3Bzy1jvuNw0DEDuR6lUbyVGHgmJ3O1f61rrriu+oS7a5xLWl07R0A7YjhQSq4VCisrrpZpD2ID6SIKyQulFNENJMqNUyECq3KRqU3ZB8kr64PZQ6rsoO5Ks9JIflHZUmJUAPRG1OqQSbqrtGMeihtrGU+vVlqiNckcTX1ES1ui04UMVEUVgAgLmqzdBLoP15TA4t8x3VWy4PEqwtrnEFACvbmGO8wR9cfqqFpyrfW6g2tGYJJPsMD8SqlgmQ0Hv7LO9tMenHMpgJRiIG0jz+uZT6NtvIEgOP2Z4f6HuptaybEstOfUIDWyOSegA5JPQDlbG3qBjQyn9hntudADnnzMewgdFL8HaWadq4uZDqrozzsbz6AmPWPRde6S5jhAMHp+gU+O7u6WfHEOp3RcIOR+SPsaR+kfrKFa1fhPHxGflBV/S1ilultJmeZE/QcBbMqzN1R9lFNLzWg1W1DhUd9nblnm0/d9RkLNPcQrTsx6YKsJHuKEXKjSm1kYVVBDk8VEyTfiIdR6Aai5zkaG2frtglD3d1IdV+bKDXI6e6kQN47Ju9dvXfE90KEYwkINSkQU8VQlNYSkXIa6Ub4wKZ8QdQkDmOR6dSEAVx2RaVcdQgjKl0d5I4A2/X+/wSC4En1H0LYI9Ed9qBTYTzUqzHXYPlnykz9EKysw6tsPBc5k9j0K57nJuuieO8aC/Z3btsQ5uQP4ozg9cK60jQHV3U9jZp1HDcOtFwyXCekZHl7I1WlutJj/OtnbSesNO2D5ZCtNF1kUdrhjcz5O2eh9A4/VZXO5cT5+/629ZhLv439/pvKNs3DWjDRtAngDjlSG6WHEbmzHH9e6oLPxN8RwkhsZnp6FXZ8UsDRBn1wtpJHHztU69pRD5DAGDqSAJyqF74cIBwrfUtfqElr2j/AE/l6qup3+3gRJ7fgtoSba37S0teNzTyD+YIyCq/VNJDfnZmmTjnc3ydj6Hqp1HUHH7EGem0Lq9eo0y9sBwhwxBHYgJxNZarTygOare+thuMccj0UB1BWpDJSF6kPpoDmoKxzXp73oYKR70BT1eSgvRKpyUyUjMCRyeUyFJm7khcuqNTACgz2uRN2EIMK4OSAgalBSAp25BJ9hbuqVaTQJJqNH1/9I7gPiVXN4bXDgfIud+h/BRbO4LT8pIMESOx5UulUAbHMu3O/IAe276rHPD2rXDyTGaXFemBVvRwDTDv9xDP1cFRVLmWMb/Bu/7jP5AI97fOe55/4hk+kyB6DH0VeU/H4/X7+tFn5Ln9/e06z1FzCrOhq888rO7kSm5a2Rly3Nlctqlof5AHp7+SurrQAGFwacR157x3Xntjqew9wtpaeLg9gaQHR0PPse6XM6AzK7aVOGfK88k8j6oX7UX/AG5dkKJc3jXEkO5nB5HkoZ1EtMgqhpoH2Ldktlw6jsD2Rq3gyWNcCYMSG5LfPPKq7TxDDYOfwKttG8WN+w7jp/LKrd7Llm9c0Y0H7SQeuOo/sKlexbbXhTrPDgYmATzwsvfWBbmQR3H6onJqsobwjvCA8IpKesclCRKvJQ0qoqRyUJHlIGuKQBdKakYoJTQlaEgCVBwCUBIAnQmBaTsqUxyisCMEJo0ITmpzClcfdABLUzcilMLUArXI1G6IODCDtSBhlBrL9tLvVPFZV7WlTreiT0TLYjbiOqLTuEGrbwgtbCCjS2t3LQD2RXiRHIVBRuoU6jfnurlMy5siOkjuq6ozKvGXiDdWge7cDEjt1RRtjqoyUwp9bkoSmnDgkJRra0L5AMHseqC9sEgqQa5NTiEhagxGlNlc0LkA9gRE2m1GhKJ2RiKExoRAnoUgTnBIE9IAjlLtSuanbUzK1iI0DsgmV09USkmivA4Ck0NQjlVfxE6m9MLX9pnPKZ8Q91FDk/4gRC2dWInCa2ohuemb1QTmVU43RCr21EUvQFNWOUwFEqtyU3alVJdhWIMTHaMHzz0UaqZJ655S7F0JANc4J+1KWpAINThTT2tRAxANptRQEjGp21CXNan7VwKcE9mTal2pyVqQDLEoCeQmIM0thKE4tXAII0tXbU6FyAc1duTSkATM4uSFKEjgqSbuhd8ZDqFMap2NG1OU2EtV3zFJKZzoa2pzKE4QUSlVLQYxPVMASAZKcHpS1IKaQcSisTQ1FZTQTkq4NTw1AIAlTtq4NQRGpy4NXFBuLk0JCUkoAgcmEpWJHNQou5JK4BPDU4VMSwuLV0ph25c4rtiRzEwY5Cc1H2obikWzqloZTf2YrlyvRbEZblOFquXI0HG2Xfs65clZBDW0UUUVy5R6wGliWcLlyNKKEQNSLk9EdsTXs7LlyeiphoprmLlyVhnBI5cuRpZrQiBq5cjSaUBJ8NcuT0Ie2lC59NcuRozCwITwFy5Kk//Z" width=204 height=247 data-height="247" data-width="204"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; WIDTH: 188px; PADDING-RIGHT: 8px; HEIGHT: 148px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://up.iranblog.com/images/a628odab8h9i4fwlfil.jpg" width=455 height=314><IMG style="WIDTH: 179px; HEIGHT: 148px" id=rg_hi class=rg_hi alt="" src="data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCACcAKYDASIAAhEBAxEB/8QAHAAAAgIDAQEAAAAAAAAAAAAABAUDBgACBwEI/8QASRAAAgEDAwEFBAYGBwMNAAAAAQIDAAQRBRIhMQYTQVFhByJxkRQjMoGhwUJSYnKx0QgVM1OCs/AXQ+EWJzY3RFZjc5KTssLx/8QAGAEAAwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDAAT/xAAiEQACAgICAwEBAQEAAAAAAAAAAQIRAyESMRNBUTIiFGH/2gAMAwEAAhEDEQA/AGHsy7I9ndT9nVhqN/o9rcXbmbfLIuS2JWA/AAfdVqsOw/Yy6T/o/YBx1AT/AI0h9lV+IPZtpcTkBCZgc/8AmvVgs9QgtJS0ZOBwDnzrjnkam6KqNoL/ANnXY7/u9Y/+ihr72fdj4bd3GgWK4HXZTqLX7QsqPKqsRyM1We3XaVI7GSC0YSFkxwelNLNapCqOyidr+yehK6tpllbxkDlUHjVCk0ZC7BbeMMDjbirroV/30zfSGyB1LeFQSiBru4MWCS2ahzl9KtIpbaUqsQbdeOvFCzWUanHcqCPTrXTrTTIZocuuWJ5NAXWiIbhUljPdBgTgckeVGOV32ZxKfpmgTXyb4rEFM7d208mn6dgr42/erpsR44UqQTXauxekQJapO0KKAoCIBwvn+VWpok27do2+VUSnJcrA5pao+TZtOitrloLrT1ikU8q6EU2tbDSe6UvYwsfEla7F2z7N6fdgyTh+9IwuD8q5tL2VnivUSGQmEj3vMGklKXplo8WtoY9m9D7NXUytcaVaMuPssvFXMdmOw/dhjoFiT6RmqTe6a1lbA2zMswI2kedGWUuqJCDNcsePGlU5r2K4xfoc3vZzsiUbuezlonkdmPzpFe9muzqw8aXarI/QBelQTajePP3ZdmSvLi4l2HeelB5ZfQ+ONCS60LS4Y5AbCLOPdwORVZNlZxzAPboR4jFWi7vHKld3jSG6AZs+NaOSX0R40iWCz0+WVRDp0ci+W05NWnR+y9hegmTSYEQLkF06fzpHoM+ydFdwiZ5Oa7BolxYHTxvVWAXqKbyP6BY7OEe0DTLfTL23FpbrbxSb8BRjOCP51lPPbU8L6pYG3UquxxyOv2ayuzG24ojJU6J+yWvPB2WsbEnCoz8/F2P51bbW7aeKKBSXZzjPjXIdMuJI7GJVPAz4epq6dk9VMd3FLOWYKcfCuPJH+2xoyOs2HZ2FoFIfc2OpOTUd/wBmLZIGkk5OCDu8aZ6Rq1tNbAxSxqMZJLYqu9ru08EcTw2s/fy4O5h9lanuy1HI9ekl03VJY0G1dx2/OtdGv074mduT1NLdbvXvLppHz14oOIkHINV46JWdLs9UjWQHJ7seNWLTPo+rtLITtWFdzEdT6VyCC5lVhh2AJHjXSeyYe0tkubpWFlKCCR1c+fwqbSQybZ0jRLtNPt4oZBsiblS3FQ61r0hlaCzcBBwzjx+FJ7mUanGkisGiC4UDoKEsoTFvgYnKEsufFSfyp03VD8VdjGO4nvkJupC7RMYwT4gcg/I0KYR387Y4GKJs8CWRDx3g3D94cH8APxr0j62ZeMsgYfcSD/FaKRrFcluJJiGHCjND3cf+7QcmmiAZnPiGUfgaFhUHvbhuhYhfgKNGFb2sVuuSvvUI8AlB3DijZ91wzSnhAeKAkmLHanSptDWK7vTocGk0uj3UgaSCFnjXxUZq0sibTvPNT2F8YD9HiClH4ORQoFlDjhlQ47tvlTWx1G+twEgdl9K6n2T0q0vraUMkW5WII8RTqLsXpSSmV0yx6YAwKKjYfIonzj28nurmSze7Ug4fBIxn7Oayrf7f9MTTZ9FEYAWQT4wMdO7/AJ1ld2JVBHPN3Js55Yti1QDrz/E0+0WCUP3pk2IeuPGk+j23fwR89Sf4mr9puit9HjXcSpGWJxxXPldNgiie0uAYO7yQo8s80r1mXZGy78eg8attj2YZQZ7YnJXp50r17QbgRO75ZcZ4qSZTdHPPo7TyEYOSaJXTXCE4OR6VZoOzU9qiSzrsXIXcGDc9cHB4Pxq5aRplnPathVaTH6tGUgKJzXSdFuLyU7UO1OScV1rSWtrrTYbVMI8K7ShGKV2NlDp11KjONzHkgcD0pulvA5DKyBv1gcGlrdlIqkbRWr2LFoRmM9U8PurZgkxDxNtlXkA9RUo75BhZ0ceTkV68QlUPPAyD+8jIOPzp0EjX6zOz3J097b5HzHmK3dt/dXKjbtfY48s8EfDJB+6l1/cmHKwP3sicxzAYZT6jxqKO5nuo5e9fZ3keH2ngHwYU1goYSBoUv2YY7socfcf5UFdxtFFDZD7QQGQ+XifxNbOyXIbfcYMuwuM+R5/Chr4TRJLL3hlWZg0jfpKg6AULRqBLubvW7qHiJOGNLJZFU7Yhk1PdOTGuw93G/IHifjQMveIwVIjnHU0oSVUJ5kNaSTxQ8rgEeVRPb3D/AGnC0Pcac4heQzY2gnk0jYCwdlJbue7eWCeWPedvuNjNdTsFkjjTfIzHHJJzXE+x2qzW90IU2ld2QPGuw6ZqKyxpvIB9aKYFTOWf0lTmTs7+7c/xjrK8/pJkM3Zwg5G25/jHWV34/wAo532VPQ9IS37N6dqchIFwXCgHqQ7D/wCpq86BFHPGneMWLdVzTL2a9n7fWvZho7SD6xGnwfP656nuNEOgM08cbNg55OQBXJlX9MpAsGkQNC4zEwi6ZAofXntGcxCIorHCSkjaT6+X+ulQWF0vaK2ia1F4ksWcPGhCK2eoboaFuriS2uDZasqpI7YSUZ2Sfyb08fClS0P7AZYI2WSOdG2SDZMmME+o9QeR6ilGn6lNpmqfQZcBwfcPhIp6MPQj+XhVguraaKMFS0qKMAHkhfKllwlu7Q3D4YQE7XHVc9VPjjPyIz4ms0M9jGOS2LEjvGJPgtEgqF3dwFX9aV8Ck/8AWSwgh5UiwOka5Pz8PnVe1LtV75SzBQ+EjDe5+GelHoNF3kuYUQszwBQM8RHHzJFV3Ve01vGStqQ20ckDA/jVMv5Lu+BZHdnPV5WyfupFNa3wcLLIHjzkoehrKmZprY81DtteiXCWpdB1O73l9c0kftLdtIJLW4lxn3o3PT5cYoyz1FwvdT2YBP6YIxjyra1kN3fLtghGOCcc/OqpxXom7fsks9be8mUCZxMw+znxqwW+r3VjEYJXLseBznFKe1WlQ6FqVuzWw+jXEayRXAbIkP6XwIPh/oa2Vyir3tsVJHieaWca3RlP0O7a5uVgKhI2csTuLZNZNdXqDvZUGP1gaRtKysWDe8TnipFvGdSGckeVQ5Dp2GTanKoPNLri+lnGC5x5VHdPuU460Gj4asLJ7Cra4e1mWaMlWU8EVeNG7UllTe5zx1qhH3sDwr2Fnik91iADnij0C6HXtq1I6iuicg92s/493/Ksqs9tLo3KWBZs7RIP/jWV24n/AAiUns777EP+rPSf3p/856uN5aRXKMkig5HioP4HiqX7FXEXsv0tyCdpnOB1P1r041DWIZ4d13pmpbP1EYAj191v50uZro0U30DXEOpaGmzTZYJbYEt3LRhCM9cYGPwpPc6va3W+LVbWSAngiVcr86Dvtc02JyLW91a0OeY5xuHybNBy9oIwhC6kkgP95bjP4GoJMrQf7sC7tKv0kj/uZWyo+BHI/GgL4CXfJLA8ErLgvGQyt8fP5Usl1G3kYswt2PmLfH50p1TUsQZt3VD03R8fnRehkC6xfNY25tyUbecgBs0ut3LDcSBn0oeKCS+uSWZCwHDMeajvtPubQZN3EF887amo2UcuKGomJXAHFQvmU7SPl4UmsbhxeJAZu8DHAI6D8KsqW7cAg4+FZ43EVZLAUtA3UbvuoLT723stZuY5sd2E2+/0BqzJaE4JTHmWqkdsdPktL8zggxTYHHmKtiSbonkbo6HqV7a9ouzMlhLbKtzGN0LKfdRx0/MHzBrmcv0/RNRKzII2HJjByjA+VLobq5ikVoZnRk4UqcYFOLJ9Q1KSMXcX0yCNg2JpCgPpuGDzV64rbJN2OFmWeGOZAQsihgPKonYocg0Vci3jRVt7eS3UD3YXYMUHlkdfj40FIxcg4wK4mleiidkgfeMnpUMowdy16uUOT08q0kYGsgvZ7HL+tRAYEZpeXy3T5VLG+TgeNFxJgPaQ5Ft/j/KsrO0aMq2pPjvx+FZXXi/CFaO4ey3VDbezPTYIpI4ZAZiJJgSme9f/AF5VLcaPLqKtcSXUTDn61JN6/gSKB9mdnHN7O9JkuFYwKZmk2jJI71+Kf6jezTRYgtGjgUYTcNoA9BXPN/2y0Vopd/YywykQyLIR+suBSu8tJpSPpF2i/sxoSasV3GzkmV9q+nFDKQy7bWMEj9Nun/GtYaK/HpgHLb9n68rY+QqabT4Jotu3APQkcmmEsZ73aB38vjn7K1DIr4Kxku591pB4nyFZ7MtCW3tI7eViY2wBxjxpbrM1nG22ZZVJ55iO77iau8Vl3Kr3sW4jk5zg/KtLvSbC9TBKocEbJl3AZ64PUVOOnY8tlC0m+0yC4yEPvHb3jdR93hV0tViaIOQOeh3daST9hYw5kQvJGOcRSqR8iAa3a8h0y3WHuZgsa4GeTxTza9CxVdljjMYAPu48ai1e30zUbM21yFIJDbd2Dx5Yqqx62b1nQLJDGo6ryTUceoWNrOpSGaWQ/aeUkBR5nz+FCKkn0FtEsnZuDTrjvO4YggMoZSQuemPXFbySbRgDAHTFW7tLr0RhsrWBILgRx5Z2JJzjjpjw+NVDUZlmkLrGkef0V6VGUpOW2TdIBlfccCox1rR25rQMc06AnQVnCnpzQU7kMMdKIRsjBqOchTkqCPWjEL6I41DeBolIOVwcAmhIJdpO1uvhij4GEigePlTsKSkhb2r2BLJEJyofOfurKi7TD3rfr0br91ZXVj/CIyWz6B9jEixezXTJG+yO/J/916zUdabU5GFtE8vkAOBW3sQXd7PNLyBjM3+a9OO1N3JZSQWljZszTZP1MfU/EVzTTtv/AKVgymzWMme8vSOOdg6D40I26bIhBjh6b+mfhTe/tbrdnUPcxz3IPT40CVaUFz7sCcMw6D0FIiuqAWiU/VW42p+m/j/+1u6/RljEUf1h5UY4UefxNTw7XZnxiGPkjz8hW99dCAxEhS8gz8KLYpHHcXwHDMD5BKk7y+ce/F3g/bhBrxJp7gYjDH4Vo8Mo5lcKPVsmgE3EO77VlCM9SFCfnSbWNIUjY8WzcMjJzxTcd2pHvk+oGKMS3jmj/sII2HSWViePhWMcnvdKvrCV5YZFC/tCkdxeXFxuEpwTx7o61127skuo2DDMZ+1IVwPgoqv33ZyLbm3RQ+OBt61SOSuxXD4IdFaW/smkC/WQ+7ItbTckhhgjzo6G1k066D92yd4NrQ5wGP3VLqZgETJ9AuI5R0ckY/DqKlNJu0LwaQkZKjZcVOx8jUMmRSoVmitzivJPfGK0B5rY04fQMUIORRds5BznkVqFzWyJtbI6VmwRdMB7SvvNux64b8qyte0f/Zvg35VldmL8IWT2fRfsPUf7NdKPjun/AM56vhA4qh+xE/8ANrpI/an/AM56vtaNNtAOeyaRq2q61MjRtDaiU5mbxGfCoe26QadHaadaptRELnzY9Oa6LK6ojMxwAMmuZdo9Xtr/AFJu8tXd4TiLaep8m9K5pxUZFYybA4EihgSB3AcAPJ+8en4UNfajBJcAG3yiLhW8ard9qsveyd42HLEnb50MuohwO/Zip+1tGSBUxrLOdUZxshwg8lqWOB2USTtsHqc0t0y7s1gaSIFnBx7w/GjIe+vZMknFEIUsiLxEuf2j1qRcggy8552+fxrwhIAFTl/PyreJREO+l5PVVPj6msghRhEio8+S+MRx54FA3VtLbOXC71iX3mXkbjRiSMimaQ++32fh51LCSFihPJdwzetM0BMCeOzkb6xV4YLyPHGahmhtb5kWLKRpy7YH2fH5UVeFMzO0YJFwrE+goaR2R5Eh90qxkTHiD1FKkMV/XoJNMkw2nW1xC3KTAHBHqBVUuvrZGfYiZ/RQYArok1zOLPu41V4Sd21lzj0pUzaLcMUuY+5k8QwxQkqEkrKE67TWDrzVzudH7PbS8l93a9fdbNVbUxYJNt055njH6coxn4CsmLxoFDYPpUgINDFua3RiDQaE6Ae0B4t/8X5Vlea8c9x/i/Ksruw/hCvs+gPY7qEFt7OdKWUkENN/mvVzn1y2EWYJFdvLPSuMdjb/AOidhdOHX+1yM/8AiPQ0+vOshbOF9Dg1xzbU3RTVI6hqmvnH1kgEeOcdKot9qMUM8lyuCDnHrSKTtMHUph2Hril9xfPPkvgenlSpB5AV9e97cswHU1PZvC8ZZ397pjypVMy7z55raCUiUbep4Oao1oFll0ie2G8TzrHsOSp4yPSrQl9B3CC0bKv41QZLSdpOFJOPDpTTS7+CyCLeSbQrYwOtAdMu9nGu3vZeg5+NboDdT7m+yPwFBR38N3bRvbOGjai1fu7X3erVkxiUH6Rc+SD+FEWzbrlpPAA4oW0BEbNnk0RARGhJ8qNgQJeA7ZQfE/lQ7uQYpR5AGpr2TdvPhmoNm63U8YBxSjG4McAlEqsY25G0ZINLprWy1JSFYbh58EURNfxrKkU6hOMB/A0v1DTTKe+tX2yDkEHrWYGKtQ7NXi5NuFkXwGeaQXej6lAC8tpIqL1YjinM+s6xYe40rKR4sgNI9Q1a/v8Ai8u5JVz9k8D5CghLQFivTwK13CsLDFEnYv1Zie6z4Z/KsrNWH9l9/wCVZXZj/KFLp2evEXsfbpuG6NnXGfNifzpTLMXdj4VWI7u4ij2RzOqD9EHis+m3J/3z/OpywtybsNllh5cfGp3bgj8qqgvrodJ3H31h1C7PW4k+dDwP6ZSodXH2ic4oV5ijUsa7uG6ysfvrUzSN1cmnWL6bkWK2vLiQAd84HlurdwzZ3ZyPOq5HdTxnMcrL8DWzX10xy07k+preIPIuWi6z/V+YpMvExzgfomrnp+sR31vg7Udei7s5HnXGPpM/963zqaHU76Fg0V1KhHQq2KV4X9GWQ7tbzqYcBgSOozWSXAwQDg+VcQTX9XjYsmo3AY9SH61se0Wsk7jqVzn9+h4H9D5EdiaZSCrHkng0DeXMlptlQkoPtr6Vyr/lFrGc/wBZXGf368ftBq8ilX1G4YHwL1vA/pvKjrFwkOo2uUYHI4OelV86lf6RMYid6eAaqLBreqQf2N/OmfJ6y41vU7gYnvppB+02aH+d/TeQvtx2sWSIpNpkMuf12P8AKqteTCeYukMcKnoiZxSL6bdHrO/zrU3U56yt86ZYWvYjm32NmNex8mk/0ib+8b51guZh0kb50fC/orDtYH9jgfrflWUC80kgBkctjpmsqsItKjH/2Q==" width=232 height=217 data-height="217" data-width="232"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT color=#ff99ff size=4>خدایا: بال پروازمان ده تا اوج...تا آنجا که دیگر <SPAN>&nbsp;</SPAN>نه از ترس سقوط و نه از غم دنیا بال زنیم و هماره در خیال تو باشیم...</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=4><IMG style="WIDTH: 259px; HEIGHT: 194px" id=rg_hi class=rg_hi alt="" src="data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhMSERUUExQWFRUWFxcYGBcXGBcXGBgdFxYYGBcYFxUYHCYeFx0jHBcUHy8gIycpLCwsFx4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGiwkHCQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsKSwsLCwsKSwsLCwsLCwsLCwpLCwsKSwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAEBQADBgIBB//EAEAQAAEDAgQDBQYEBAUDBQAAAAEAAhEDIQQSMUEFUWEGEyJxgTKRobHB8AcUQtFScoLhFSNisvEzQ1MkY5Ki0v/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EACIRAQEAAgICAwEAAwAAAAAAAAABAhESIQMxIkFRE0Jh8P/aAAwDAQACEQMRAD8AfMMo2gXTlY1znR7LQST1MaDqUOzEAdbTAE+p2A6mAn/ZgYYE083eVqjDnc1znUxP/bZUBykgH9N/CSUJnYbDYGo+qyi8ljix1QtabsaDDS953JIhoEwDJ2IOMGJoN/zWhswG7lx6Bs5Bpd7vKTYNqVClgsaT4KdLuiYBkguLBly+0SS0kC8w5JeKYk16xqy/L+kPM5RYWaLM+JMmTsA3eGxhm6IrYgxqgKFBzjDQT8vUo04ZgHiMncgx7kgEdXVrK0CZXQwTHWYYI/i39V5X4a8EN1J5SnC0No8REXK8dxG9lTh+CuHtktnQc/XZENwbaZGbxGdNPgn0fa2liiUWI9V7SoUyP4Dt/dDCte6RiQwFEU7aITvSNQR6FW06889JQB7K68dUlAjEbwSvaeIJAt7ygxZlcPYVyK8gQLnadIVgqiYgkjWNEDQWrmCoOLI2TInmD8FTlafXpFxsmWqB/OSrKbyUV+UAXndpEqlVueiHBD1moVIgqLsPVLFbmU1UdB6hqKsvXJcls3ZqFQqrOue8RsLajEDXpIp1ZCVa8qbQDdRUVmfyUSIir1W6ETzBmNhppMEeQXdHFBrw5ri0hph49oCXggOcJE5HeydCBKoySZt5ECCJktNpgybTuV2WknNJmSRyEkmwM3lzjJky4kkm66NOeWC6DhJJAmfakuJJE3cbk+/zV9Gu0vazMLm55Rz5ahAU8LIGVshsGItYg3DbRYCLCLWTvhfCAxoFR0B+VxbsMrWgeUxMCAOsBTVzs2pUWtBptcPXcnqPcgnYF5/QR6IB2OPeEjnb0T3h3HJgOv1lQ0jyjwsMaXOEnkdFRW4pE5bBX8XxL3C2n3dKaXDaj9wAb3Qa2pjC7cndesIJXTOAv3cI268l2eFVBZuU+qAKoMDrk25ImjhWN8Yueu3kEr7mozUa8ivRjoBH2FUKjH8Rg629/ousNgXOfMjJEzvrpHNCcPwLqjpM5dbXJT3CYcMFp8z9AmkI3DszwJttz6Suvym/sDkfoinU2+1AJ+9EJxetYBu2qYV4eiC0Q7M6TtB1MrtmIF59dkCx5FwYi8ow1fCCGtJdqUaTasZXggAa9eSseJ0gXnmuWtb7RaAZkQiG5XNzTA6IqpVLyqyvah/hMhVd4kb1xVNfRWtBOgJVWLpFsT9+ai1cgJtZe9+hy5eFyi1Qk4hcHEIYlcygCu8UNVC51XUqpkNdXQ9WqhH1SVXmKdhLnVVEMXqLPQ2ZVuzgd4qDi4A3BgW6c4XZ4G2j/mPMsGjXCCT1A23R/C35AIkHzXnHA17AXuiJ0uT0hdO2PGew2B7QOaToGNEwBERyj0CtpcddUa55a0MEgnczoOpSXh3DM5OYmNI/c/RE8Qq5W5BAa0ezz5meak5SuvUALoO9k44RTaGy/fS/zWaxNQbSrmuLWhwcCOSNFK2H5lswvMZjQ0TZY+txRxuEJW4hUdqUtKubTHis7x6q+lxQNgzJWOFYq5mMMJ6TzfQMJxFlSzoRLu5m7ZJ3/uvndPiJBmUdS4y46koh822OPbTAyCxgX2PkvafFg9slwaZsDbfc/ssbX44SACdCD8VDxIEzOlo9VUh8u2vPFBkdcW1g296AxfaQZ4zW3G0nS6ymIxQk2dB2/sEPiMVMnSSJTkTcmrxHaJjvBudYF/VSnxPKALxPJZmq4RMe7X3o7DVDEST5wmW9tCeLCAPE3luEa3GgxDb2m2xGo2CRVsXDZt9AiqXFAIM7eqmrlPQRE78iFw2gH+ImOY6hJvzzjeT5dERQxZi0gdVna0MauIa1vhMXm5Q+GeKoLXukTLXDX4oTE4POYBF7q/hvDTcl8bW+srOqjz/CAyXVJcLQBaecjWNNCujwdjpLXOHIED5nUJq5hiJBVVeoGtkwYvCnZk1LgdQkSIG8GT6LjG8ILZLSHAbbjz57oinxdzn2kW0+9FfhRAdnMg7SN/kls9M0XyvHMWky0nWc0ADSLIbG4NrpNMXGoG/UdVUyLRPQw8mN0Zj8HDRlFhqRC4NJ7TcdFzUxLhqlaPQM4QqLl9SSooLpyzi2UC5nUolvGWEeK4SB9M6rjLC7dObs9rceaIDBA5JXieIZjogajlyCnoravzAi6spBqoa2VYGwloQT3bQLXQppr1lS6teAkYY0lBSRELwvQkPkC6phdvCorVIumTurAN1KD/vdUVKkwV1TNiUyXF91HC9+nzXmGHMTKOp0Y1TEiUWEeqtNSLAqON9VQVKhVMWuVx+Zl0C0IWriIEBcYV15QNntGvAkomhjgTfks+/HSQBoFazEhTVzJo6GOGYGb7+SY4jjbItdZijiGka3UfWWdxazI0r8aJ6JfW4udzKBxVQ5ShASjiOVNqXFy0QLeW/1UZxV2kpWGyrmYU7Jag5VqsJxVpZeLeS5qYwsMt0KzzKLhzTLBYcv1U6i5aY1OItiYvrcbpZjMaXcvcicXTJHlsl9QI1Du1MqL2FFBFjnxZU1SFcx4ifoqHncLuYacNpFcxC6DzqpmJIm6C07Y5evaYn3KVngb+kLzvbIPQYVIKv74oCrWgqx2JAidND0RpnfY04jRV1K6ErVIVFTESEtJ2PNad1TWeMpvKUYjHFr52gCFz/iEutoUj1TfC1AWA9EUynOUDdLeGCaYJMATPvRTeJGCGDpmAJPoEyguviMpFNl3HUrs1yLTMCEto4ksnLTcSdXOIn+w6Lw4t//AIz7wls9GrXlcfmkt/xA7tI+PyRNCu12hT2NLHvJVdTElotqbBEsAIhAYtn+Y1vKT70j0Iout0RDHSqqeHO1yjKGD5yls5FtOiY1VrQicNgi5FjhJKmtJCmsbEdEHTNk5r4A38kLhuEHewSth6oalUFkazHEQYt9FeOA6Xn5K5vCLdOinpcxse/4lmcMrRH3umlE2HPfa/kl7MOKei6FeAd+v06KdLmxeLLg2do+/qlD3BF97nEFC5BOvqjQVZlF25jVFGgWOwoE5ZI05iVU8ZY1kXtbVNHUGw45tLb/AAOyGFcAWJgSB6jn5ruRxK8hk2P2bqNYdf8Anz6I2jXa9xaQBuSQZAEXnkVMRhgYyuE7g2DeR6oOQJTpB03vOgvK8xVCLXAB1i59Few5GzcQTJvc6DqN0JVxWsn3lBaKcXUgka/eyGfjBlg3+oVmPeJO3VKq2J6XSZZQ3wOPDm5XESBvuP3XdYxJBAGtz+yytXHQeRQ54i86mfNJHE9xOJbf9R5oCjXObRAU8SV03E3SGqdYGXvayTGpGx/dbbC4RwA+SwnCq7Ggvc6I9/kEwf23LbU2z1f+wKZa7btuCDhMR5L13Do0BWEpfiDiG/8Aj/8Aj+xRmH/E6sPaZTcOgLY+KXSmmrYKfNLcRw0bj780LS/Eam4jPSI5lrp+BATRnFaVZs0nBw5bjzGyNFf0uYXttsOev91RUxZLydCi8TmNhA6xJSDFYkh0Ez1U2LxaPDV3WmwjyTPD4pukT1WNpcV/i8Uc0zw3Emu9kweRQGxoYoNARFPHrN0K5i6so8QBNj66JcRy00bsXI8zCqbVg+KRb0SlnEM5t7OgO4jdMqeIplp8WmkyZPLzIU3Ftj32LZmBkQW66/NcPxwaYJ9JQ2Ix4aJBk6GTY+SXYjiMmfMaCY5zF05jtrejuliG1LaWmf2QtRsE/Pz0SzDvOotpv99U9puYGy4STEyTEJa/Ez5B6VMn2R66fEopuHDREgnmQD89FQcWIBBgXt8kLUxtkrB6GuZOzT9+SiXfmDzA6W/dRRxLcWvJAOw5HT1GpSnF41gDYIMSIIge+B5plUw7nNMTYiYjQwSZ+9VmsTS8TmO0bN+UGL3sujDO2I5fgjAYkS67otMRoTAF+tlfiq7qZAfI5HrrqEoa2nRjPNSRoHQ2dRMEEjpZFYTi2UNLTPdmDmOYEEwAAd4jpZaS/pzLXVd1KlStYNcXe1oZj5cl5habajiCNp9qIO0yPVeVuPNeCCwkiZJqEci3XSLRHVZxtZ7qhbq4kyJ38/elb2nK9r+K5SRBBtfaOaV4qmA2Re33YJg7hFZ1PvBTcWGwdz8v4vMIBnDspLXj0v8AcJS7Z2ykGIKFzrTYrgjSPCLrP4zAFhRYmZT6cMrLttVUU6RJDRqSAPMmAtN2o7LswbGt7wmt4cw2MgzA2AhLRXKSyM/369bVQ66YUaUI75eGoqXFe5kzWd6URhOKPpuDmGCPuEJK5lMmnPa17t7Hbkl78cCZlJ+8K6Y4pa2PRw3E2MH3q3C4pKKbkThqkFGk77aWnxqqW5ZtOpF/U8kc7i8jKNxePjCzdOqrmVVC9NdgsYTb3dBCe4fENAsAbaDY9T96LH8ID3yG6GBcganqnDc7Kjg6JbHlaIjnsqlb4ZaOc4eQDADruI2ja+9l7+UYDIPIiYMbgkHTyQNLEul0Aum8nSBqZn67ogsc6Tlh0NLeVydI211VNPYstY12YgEEktke+3LVUv4hoQb8uevoEvxZqAwWusTsfeuqT/CLjy9dVjdb0z3q6joVSSSLb/uu6bJiTYn3f8qptQ8giKAc6AB7h80XLUTcl/5ZnJRWAEWjTzXqy/oOTzFV/wDJ+AvOlvokmLc/xZCCag00ABuSZ0MgwnD6vgNoMC2yTUq1Z9SGtzPeSA1oBJuCIjSACPJHiyYctEONxQgMAuPai4635q/DYY5jDXENAJ/Vc+wLDUyLK/i/CHis7vA9pqElssIB3sZumHBu3NWhSYzK1wa5xaSC1xMbkG9wPQR1W+V3DtmRRVxIaXB9ANBEDmCdHTqfKEt4exwdZgfIkb+gG5RfaDjxxVU1HGHANERYADZwA+N1V2f7X1MFiA8DMyILTyME5D+k2CmZdol+jXF8brsptoPYMrLszAtdAJPwJ+Cy2Lxz3VMz7TpExHzWt7RcW/M+JocGNzObmMvJed4sB/ZZlnDHPy2eQRaxM3iyeNEux1DFNtHLa6G4jTFSwaldaq6i4g6fLotDwLhdSow1HSGESObvLkFqzznH5EHCeHOp4qlUyksZUY5x2ABkyhe03GjicTUq7Fxy/wAosFq+1eL7jCim2xeS3rB9r76r58hXj+XyqOKgUXoSrV5mXsqLxTBHbSvDZRi6VQxPCeD1MQ/JTiYkyYGsfNc47Avo1HU3iHNMEJ/+H0jGsvAIM+lx8YQPaTFCti6z23DnmOoFgfghnytzuP8AorZqjaODLtNUdw3gpcJKe4TA5bEJpy8kjMDM0wfiIVzXpxxLDhwI3Fx9+5I3uhTYvDPlGt4E6oGucx7AWgmHCZjzK0PDqDaz3Ox3eMc4DuyQ5jXRbLOW5iYHRfNcBjXMeHg5XNgg+V/Vbx/4qOfhjTqMAqSD3jLXaZaQ39LhaCOSlpKYcSOIoCe6mkDZxYWiCLW2kc0JhuNGpDMs6eH2ZM6EAeIpLi+1uJrUiwvqPaTmdmPl7Thr5FD0CYDmuynUAG4i4VzKtudbHieFqYcZyxwDnGAdRYxfQeXRKMPXMXGhtpBveQtjwTGVKmD/AM9vf5gSJqMkxeCPamDN5Omllg2V6ebxZuQA1Gl72dy1WdvbO59mvfFxF7bLW0ODOpj9JtMAwR1k6iyxuHIJGWXCRAiST0HmtJQx9UNyOLgCNDrF7c1nn32OXexeXnBUXDDI1PvC9WCuQOpwmo6l3hIyHa86iDHmUrNWrw+q/KWvOWQTJFxzsUW/EPd4GlxYYMXOnP3pHxH9QvoRAvP39EYVz0Q7E4zHPaMpexrSZAaGsLpE5osCdiUk47wOrh6oFRhaSTfYnoR93W27FVPy9Ko3FHuWOyRIMnWDmAIF/jzhNcXjOHYuoxsNrOLSfaeMpaCRyFwDJ6BdOhp8Yrg5nDQAC3WAErr95nOUQBE8r2uvsWB7P0G1WPdh6lQzVa4vyGm4tpu8IEmS3IT79bJf+JzW5KVJuGYMwaQ9rC14OpDGttewvPkJRoRjuC44saKgAljgR4fCSyLQbjUFah3FMViGB0sp54czLb9VtjlAIi8G+iX1KFB1OmylTqy4n2xD5jQknKY5jXcaKjDZ6LmtccwbIyknL/LA31tzRj0jeko8HD8QW1RMG8xcm+otC1fE69PCUszmktAExfL/AE8lnq/HP8xj7RmgwPjPn81pe0+AdiMC4Bpc4tkQbi3xW23L5t3OS+nzLt9WLqtLTIaQe3+szf3BZUq2uXg5XzLfDB26dFSUfbtxx4zT0LpjJXIC6uhTkqL1QNSh7esVgXAC7CcEMeAl3fANdlJDmzyBEFPHdme5cHHxMO/LzVPYvhjnPNSDDbAxaeRWxp4dz3QWkNFiTofJNy+TyXHLULe5FJsg2KGxOKaGhxO1kN2kLqJDRdpmI6XI9Et4ThziPE4yAYjYae9CMceuVdVsTUefA0kaTHyVmE7PuqWmHWgEW635p7ToEDK0mTYbekoGphnMDozeE3MkgHa40U2tMcvwLh+AMbX7rFF1OQMsZRJJEeI2A1v02VXamnSoRRo1mVaQJeCAwva42c1z2jxaeV5CM4ZisNnqnGNq1BlgFpJyTvOx0jZZCvXb3hyNOUmwcZMbSs7dtoe8Ox8EBpygt8eYghx/02taEzwrXPa40wA0XI5xsOuvuWaY3SDytGnQJ1w7Fv8A4rmQdOV1WN1Gky67avspSoPLu+qmnoAACQZ18WjdhdU8b4R+Xq5A9lRsy17SD6EA+E9EuwrDsD8veiS1zjLrm2pk2EfJRe2ezjsxjW4euyo4ZgJBA1uIkdVr+LcWo1WACS8O1IggcreaxGGwts3X1ELbcIo4apTa0tyviC4k3Pvv5QovpcoJrAojamDykgjRRc3M+y+naA0Xi5n3+iXYiqXOe5xYIg5TNyBYAjrdNq7JuLGLj9kixpLb7SpwqcgXEOOvqUjScBLiXPcT7VyWx/DBn4JE+o0NGUFrwIccxMmbEfw2snT8HmY5+hF7DUHXbW46apC7BODhmEAgGeh3XXGbQcC7ZPo93TeGlrBmY4i7SWkGHDUQ51uqfVfxCpGswuLXMbJOaYscwdSOpfoACANdFg8bQb7d4sGj0v8AfVC90HNmIaJJ562HVG/uDl00Pant23FTTYwhuaQ5xAdZziLDSzo529EtzZ3DTSPD4QYEAwd9yUpo0cxGg/stXw/gDyzNrAERvJ+AVS7pe6RcWrilSaXGSHDYDU3FukptwftPiaTc2U1KOzhcgc41WW7bYk5m0zOYXcCNNgr+HcQrYGkxxuHXLHRHiuADqDF10Jz8fKdQ17SjC46lUqUG5a7IJtGYXmy+dlq+gYHtBhajhnY1uacxNon/AFC5WX7T4KnSrHunAsdcQZHkgeK2fG7KA1euK8zKAJbbvF6CoQvWhKB0F0CuWNkra8M/DZxph9eoKYMQIk36myacs5jOxHZPtXhqGELH5hU8RhrSS83ygEWGu/Ja7srSrPpd5iBlzSQ2LgbdUu4d2QwOHIcSarxDgXG3Swsr+KceIIDLyJyjXkLIef5Mscr8QvaTAMqEEXyzHqCs52Gw4dTcf1B0a7EA/RM6GNqvcQbQRI8wdfj70v8Aw/wxeaw1jKYnzBKfp1TCzxdm+NZlMIOtiMtJ7MvtZb5jAyzsLGeqd8QoW0khLvyrXtI3vb5FRlemc6pR/iYoYWoxgl9ckPBBlrQIEOHtTLrEWss+7GMJos7ljSwEEgQ53V3Uc1qcXQbnJYJAGXxgG5EG3S8FI6dCkM4ewOc4tyPJIywdho6ZHwXJqb5a7/6N5l9BcSwS3KwCJzEE3ubkGwtAtyT6jwhzWU6haQx9wZF/RU0MM3vCCLA3nUAbH36J3TaHhoJgT4fd/ZabvqDl9OqeEIYHicrpvB2+CKwWHAqNJAMEGOaKqNf3Ime7DiGxcfdiu8FSMj79U5dy7aQa+nmdmAAkzlEx7kywkgg+6LLj8uGu8JLgLzEedldTEX+/VYZZdaioKOJJ1ueaipUXNtSqr9/8pVxEWEanbe/NO3Uc0oWtRBBbqb3tr92WmKKzlcuDA0afHb6QltTDRNjefvqtJXw155QqXYQZj9wr5p4s3jqejTo0RPXc+/5KuphAKQF/Fe338EfjKJdUI5nQdVxi2yQwH2fpqtpeisJBhsg8Bl3UGB6fUpvgO1z6JAq0szQR4mWO2xsdFS6uAIaAAJ21vqf7oLimLLaZiJdIHrqtcU62Apf+v4kCfZqVcxB2Y28E7eFsI78UcbNenSGjGB50N6lwLWs3KPVGfhfw8OxFR5MFrA1sEAzUMEiegI9Ur7acIxL8XWqvo1A1zzlOWbN8LdLaNWsrokvHpj897r1zzETbku62HcDcEeYhVhiaHmVewj+B0WmuxrhIccsfzCAtLjewRzEtdlBu1oAJAPkUaDGL2E/d2Tc2SSYE7fTqpiuARQzNI8LmyTbw1BAn+psf1JlF3Y/8qHE4j0nbqOswtXjuJMrAtGIIaCIiBmvYr5q+i5sG3ob/ANlZRxZGsHzCGefi5Xe30NvZujEmu6f5uSCxvHKGHBZR8VTSSeesk8lkKnECdPD5E/uqKdWCZaHSCL9RrPNCZ4b/AJXbWdlMQ6oahc4TnaLaaONoB96v/C4H8zUaN6Zt5OH7rz8M8EHirLssPpHa8hw3QXZHiv5TGl1zZ7IDS7fkCDsprfOfDp9E4tgSAZHVZHFUQxxMaC0Em557J/xLtzQqU/FmB0nI4D4iQsdjuJMcMwdInYiY8tVGTnxxC1+JvyluXr5zqhODucaxqHSle4tMHKAN73RX5cSb6iQDr5wmVF9NlDumsGciXPjnYmTcE2t581z5VU0IwQLWB7u6d3s+HVzAZIP+n3nqisM2QYcAWkGDMkTtsllJkQNIO20/8Jxw/DmYIgPiCYGhiztgs58ex7dYh5DQ3S/P6J3wInUgHz+7qp3CQKl77mLiAPqfmjcIwgxsNFdznHUaT8FNaQ6B8EQw7b+gXlBsu8tb8/NGsDWXAknXN9Fy55NIBc9wtHwXi9M7SoswaNbY9UFWw0G0T0+qMZUhdZAVv6BLiWTYfBVvYADIlxMfC5TapS96DxWG0U7hEFTBw+dtUA/D+0Y1t6dFoMUyARy+yhnYcFo2MTGx/ZXMk2EAwMRYFSrw6k9uV/vG37pq+lA0CDrATpHktp5KTPVeyrCSadVzSNJEH3yimcPxjWw3EucGkeFziR7jIRNNpnNvNldTf4ev3otf6DfZZiKmOEyKdUTmu1pk73EHdA4riY/7mAp+0DLQRa9oiL/RaWm83ieULwvGUg66ed91Uy2rnWTdxLBOdnFB9BzXAsDDIGUzfc7Ld49hfRbUYYLmeF07m7ZGsRPuSE0WvbD2t9wsn/Bu7FENqPYMrjlB2g235LTZXLvdZR2DxdR0EESQTcERvYa2nZaihwVtajUpaue17PIkBzBPRzW+9NqdbD/qrXi2vlsmgxGHp5fE7Z1ukETA+aey3t8UqdisYACaLiCJGWDbnE6WQGI4PVZ7VN482n56Lb4jgWJNepUo4h1NrnvIu4ANcTAuYjoo88VZEV84aObSN+bYOpRtrvFgBQI5qBq3TON8REh9OnUg/qpUz8WxPqhq/aCs3/qYOgY/9s39fQo2W4O/CqZriB/2tQD/ABc0g4MD+dd/NU/3K5/bmvT/AOnRpUibnKwgnWAb6XS7gGJLsUHOP8TiNBe5U8izynHUbnibB3UWmY0gnmQOV1lsXwi5DWjleLT/AHWjpVG1JzOIsXNsTJ2vyVADc0GC3NLrXbf2g7nBK5v6d6Y9keHw/imATp19DyRndZ3hos0Trv7vu6cu4HSEAVxIJvAIvaxm92VY6Gkf125p8JYxwIqZw7NpDSIY5zASTuTRHn3g2T1Rxe0OFkumxblA0i8aEc0bhcI7Qk+EQBJgTe3JX4duQQXgmSPaZGXOGsmCTcS6dt9FaXQCZkCNIvLXOygazLQJiPFzEJZYXRzEye3wNsAYgnfY/sAF5SpHrPJcNxrm6EaAEiDr3g9ZDGkQLZwdr+jHu6HlMSLHUkidvesv53TUxwjN1ZXNkA/iTgAABO/LT0mNwL3Vb+IP3AHlfdg10NnE2/hhRfFlTGwohhW08hsVFHGjZkzfzKJ29yii1yDg6qqv9F6ouegnxe/qqaeiii0hBqpv6oDF7+aiirFNDb/fJeMaMvqootiFUh4W+bv9ylemMosPaUUWuPsvqgMewSbDUIipZtv4W/JeKLaJvpfgf+oPJMHC49V4og8fbpomP6VKwhwAsLW/pUUVQoX4jQeiCxjj/wDT6qKKb7RSnizAWUzAm999OaXUmxcWsoos76a/4nWH+jfkmXCGA1LgG+/mooua+0Q0xTRkP8v/AOkpquILb7KKJU6sDjlP9X+5EYU/RRRLIQ7pDfeysonwD1UUWLZ0TYeRVNZx+KiiuexS2obnzXqii0J//9k=" width=259 height=194 data-height="194" data-width="259"></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><FONT color=#99ff99 face=Tahoma><STRONG>أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُسَبِّحُ لَهُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ</STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT color=#000000 size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>آیا ندانسته‏اى كه هر كه [و هر چه] در آسمانها و زمین است براى خدا تسبیح مى‏گویند</FONT></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><STRONG><FONT color=#ffcc99 face=Tahoma>&nbsp;وَالطَّیْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِیحَهُ</FONT></STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT face=Tahoma><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;و پرندگان [نیز] در حالى كه در آسمان پر گشوده‏اند همه ستایش و نیایش خود را مى‏دانند</FONT></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><STRONG><FONT face=Tahoma><FONT color=magenta>&nbsp;</FONT><FONT color=#ffff66>وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ ﴿۴۱﴾-نور</FONT></FONT></STRONG><BR></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mj_Tehran; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#ffff66>&nbsp;</FONT>و خدا به آنچه مى‏كنند داناست (۴۱)-سوره مبارکه نور</FONT> </FONT></SPAN></P></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2011-11-08T22:58:25+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار تا تو را فهمیده ام...(از دلاوارنامه) http://econculture.mihanblog.com/post/264 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA><FONT color=#ff99ff></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffffcc>سرد </FONT><FONT color=#99ff99>گشته </FONT><FONT color=#33ccff>آسمان</FONT> <FONT color=#99ff99>دیده </FONT><FONT color=#99ff99>ام</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffcccc>قلبم</FONT> <FONT color=#99ff99>اما گرم گرم؛</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA><FONT color=#99ff99>گر چه تا بالای بام </FONT><FONT color=#33ccff>آسمان </FONT><FONT color=#99ff99>خندیده ام</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA><FONT color=#ccffff>اشک غم </FONT><FONT color=#99ff99>را از گل دل چیده ام؛</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA><FONT color=#99ff99>پیش پایت ابروانم خار و خس باشد ولی...</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffccff>قا</FONT><FONT color=#ccccff>لی</FONT> <FONT color=#ff9966>چش</FONT><FONT color=#33ffff>مان</FONT> <FONT color=#66ff99>صد</FONT><FONT color=#ff6666> رن</FONT><FONT color=#ff99ff>گ</FONT> <FONT color=#ffcccc>ر</FONT><FONT color=#99ffff>یا</FONT> <FONT color=#99ff99>بر<FONT color=#ffff66>چی</FONT><FONT color=#ffccff>ده</FONT> </FONT><FONT color=#ff6666>ام؛</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA><FONT color=#99ff99><FONT color=#ffff99>بذر احساس </FONT><FONT color=#99ff99>لطیفت </FONT>بر زمین گرم دل پاشیده ام</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA><FONT color=#99ff99>تا <FONT color=#cc66cc>تو </FONT>را فهمیده ام...</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P></SPAN> text/html 2011-11-07T21:08:56+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار حب دنیا و ذکر و دامن! درویش!!!(مخصوص آقایان؛ برای گرفتن رمز پیام بگذارید و آدرس وبلاگ یا ایمیلتان را قرار دهید) http://econculture.mihanblog.com/post/263 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2011-11-07T07:22:49+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار عشقم تویی...(از دلاوارنامه) http://econculture.mihanblog.com/post/257 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>عشقم تویی ای ماهرخ پرده نشین</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دیوانه ز عشق تو شدم یار ببین</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ای ماه شب تار تویی دلبر دل</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>لبهای تو خندان و همه زلف تو چین</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2011-11-06T19:06:56+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار از عید فطر تا عرفه...عید قربان بر همه شما عزیزان مبارکباد http://econculture.mihanblog.com/post/262 <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffffff></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffffff>این متن در روز عید فطر نگاشته شده است:</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffffff></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffffff>نسیم رحمت الهی ...</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffffff></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT color=#99ff99><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA>با عطر شکوفه های مغفرت </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA>از راه رسید و باران اشک</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT color=#99ff99><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT color=#99ff99><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA>در بیابان دل بر بذر توبه پاشید، </SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT color=#99ff99><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#009900> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffcccc>تا گلهای سفید بخشش در بهار فطر روئیدند...</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffcccc></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffff99 size=7>باغبان وجودم...</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffff99 size=7></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT color=#cc66cc><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ccffff>عمر گلهای سفید پاکدلیم که هدیه ات در شهر خوبیها</FONT></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT color=#ccffff><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT color=#cc66cc><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ccffff>و در قرارگاه سحرهای اشک بود کوتاه است، آن را به</FONT> </SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT color=#cc66cc><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT color=#99ff99><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA>دست بهاری</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA>حجتت</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA>میسپارم تا شاید نسیم عرفه، باز غبار</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA>گناه دوریت</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT color=#99ff99><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffccff>از گل برگهای نازک دلم بردارد...</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffccff></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffcc99>دوستت دارم ماه خدا...</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffcc99></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffff99>دوستت دارم عید خدا...</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffff99></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#3333ff><FONT color=#ffccff>دوستت دارم </FONT></FONT><FONT color=#ff0000><FONT color=#ffffff>عرفه</FONT></FONT><FONT color=#ffffff>...</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffffff></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffffff>پاک پاک پاک</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffffff></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA><FONT color=#ffffff>عیدتون مبارک</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P></FONT></SPAN> text/html 2011-11-06T18:48:50+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار شکارچی شنبه و یک حبه قند...جاهدوا باموالکم http://econculture.mihanblog.com/post/261 <P align=justify><FONT size=3>نیازی به توضیح نیست که چرا باید بریم این دو فیلم را در سینما ببینیم. اما مختصر و مفیدش اینه که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق...به جای اینکه فقط بشینیم و به سینما و سینماگران فحش بدیم به سینما بریم و حمایت کنیم از فیلم های ارزشی. اینم خیلی ساده بگم که اگر مردم از فیلم های ارزشی استقبال کنند ضد انقلابها هم میان و فیلم ارزشی میسازن...به این میگن اقتصاد رسانه. به این میگن صنعت سینما. به این میگن فرهنگ اقتصادی و نه اقتصاد فرهنگی...حالا که وضع اینجوریه ما هم چاره ای نداریم تا با اموالمون جهاد کنیم و حمایت کنیم از کارهای ارزشی. البته به نیت پاک و اخلاق خالقین این آثار کوچکترین شکی ندارم. روی حرفم با کسانی است که هیچ ملاک و ارزشی ندارن و فقط به دنبال پولن.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=3>اگر میخواید به کسی هم عیدی بدید یا خوشحالش کنید دعوتش کنید سینما به صرف یک حبه قند. البته بهتره شنبه برید شاید شکارچی شنبه هم شکار خوبی زده باشه...</FONT></P> <P align=justify><FONT size=3>یا حق علی</FONT></P> text/html 2011-11-06T18:19:59+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار آیت الله شاه آبادی: امام موسی صدر زنده است و به زودی به ایران باز میگردد. http://econculture.mihanblog.com/post/260 <P>دارم از خوشحالی دیوونه میشم...خبر زنده بودن امام موسی صدر اینقدر هیجان زدم کرده که واقعا نمی دونم چی بگم.</P> <P>اگر چه خدا و سنت های خدا همیشه قابل تغییره اما این نقل از آیت الله شاه آبادی (فرزند آیت الله شاه آبادی استاد امام رضوان الله علیهم) است که از خبرگزاری جهان نیوز براتون گذاشتم:</P> <P>این عارف وارسته چندی پیش و در حاشیه درس اصول اعتقادات خود در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت امام موسی صدر، نکات جالبی را اشاره فرموده بودند.<BR><BR>سؤال مطرح شده این بود: " از شما نقل شده است كه فرمودید آیت الله صدر زنده است. آیا این نظر متعلق به شماست و دیدگاه شما در این باره چیست؟ " که معظم له اینگونه پاسخ فرمودند:<BR><BR>" البته باید مساله قذافی حل شود. باید از مقام خودش خلع شود، اگر چنین شد راه درست کردن این امر یعنی آزادی ایشان آسان می شود. در این صورت دیگر قذافی حاکم نخواهد بود و ما می توانیم به خواسته های خود برسیم. یعنی ولی مسلمین با نفوذ در آن مملکت ایشان را به وطن بر می گردانند. تا قذافی آنجاست نمی توان کاری کرد. وقتی حکومت آنجا دست مردم مسلمان افتاد، آن وقت است که ولی مسلمین می تواند اقدام برای برگرداندن ایشان داشته باشد. قذافی مهره اسرائیل است و اسرائیل نمی خواهد که ایشان آزاد شود؛به خاطر نفوذی که ایشان در جهان اسلام دارد بر علیه اسرائیل. ولی وقتی مردم پیروز شوند دیگر اسرائیل و دشمنان اسلام راهی برای اعمال نظرشان در آنجا نخواهند داشت و نمی توانند دیگر کاری بکنند. مثل پس از انقلاب ایران که دیگر اراده آن ها نافذ در اداره و تصمیمات کشور ما نیست. نظر ما اینست که ایشان زنده اند و رو به ایران و مسافر ایرانند و دشمنان نمی توانند کاری کنند و بالاخره با پیروزی مردم لیبی، در زندان ها باز خواهد شد و همه زندانیان سیاسی خصوصا ایشان به وطن باز خواهند گشت. از خدا باید خواست که ایشان را صحیح و سالم به ما باز گرداند، انشالله."<BR><BR><BR><BR>...</P> text/html 2011-11-06T14:15:27+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار حرم هستی...(از دلاوارنامه) http://econculture.mihanblog.com/post/256 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=FA><FONT size=5></FONT></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt" lang=FA><FONT size=6> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>شب آمد و گل در برم نیست<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>جز فکر رخش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در سرم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نیست</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بالای سرم در آسمانی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>صدآه که یک بال و پرم نیست</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>هر جا نگهم فتاده هستی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>هستی همه جز یک حرم نیست</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>قلبم به تو دادم ای نگارم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>جان وتن من که یک درم نیست</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>سنگین تر از این دو قطره اشکم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>هم نیست اگر چه یک گرم نیست</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مهر تو و آتشت نیفتد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>در دل که در آن کمی کرم نیست</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دل گرچه سیاه گشته گفتش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>آن جنس بدی که نی خرم نیست<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></FONT></SPAN>&nbsp;</P></SPAN> text/html 2011-11-06T10:48:55+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار گرما تویی...(از دلاوارنامه) http://econculture.mihanblog.com/post/258 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>منم رو سیاه درت ای خدا</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>منم آن غلام کرت ای خدا</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مرانم که می میرم از دوریت</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بمیرم فدای سرت ای خدا</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ذلیلم اگرمن، نه یک ذره کم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بگردد ز جاه و فرت ای خدا</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>اگر می رسد بر من از سوی تو</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>فقیرم به&nbsp;خیر و شرت ای خدا</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>دلم&nbsp;سرد سرد است و گرما تویی</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>منم تشنه ام بر برت ای خدا</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2011-11-06T06:47:35+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار هوس دل...(از دلاوارنامه) http://econculture.mihanblog.com/post/255 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دل غمدیده من باز به شوق آمده است</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>لب سردم ز لبت بازبه ذوق آمده است</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دل من در هوس دیدن روی چو مهت</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>قعر چه بود ولی باز به فوق آمده است</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2011-11-05T20:39:14+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار دل دارم...(از دلاوارنامه) http://econculture.mihanblog.com/post/254 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>از عشق تو است آنچه در دل دارم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>هم دل تو و هم دلبر و هم دلدارم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دیوانه اگر شوم ز رویت چه عجب؟</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>چشمی هوسی و پای در گل دارم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2011-11-05T14:59:44+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار استاد عزیز و گرامی جناب آقای دکتر مسعود درخشان و قیام وال استریت http://econculture.mihanblog.com/post/253 <P align=center><STRONG>متن زیر قسمتی از سخنان ارزشمند جناب آقای دکتر مسعود درخشان</STRONG></P> <P align=center><STRONG>درباره قیام وال استریت در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است.</STRONG></P> <P align=justify><STRONG>نفوذ سرمایه داری به جمهوری اسلامی<BR></STRONG></P> <P align=justify>&nbsp;شیوه تفکر این نظام که در همین دانشکده هم رایج است، تفکری که رشد انسان را در گرو رشد سرمایه می داند، نهادها، نحوه ارزش افرینی را مسئول می دانند که خواستار تغییر آن هستند. <STRONG><FONT color=#99ff99>سرمایه داری تا جایی پیش می رود که در همین اتوبان مدرس در تهران تابلویی می بینیم که روی ان نوشته شده است شخصیت شما نوع ساعتی است که به دست دارید؛ این مسئله نشان می دهد سرمایه داری در جمهوری اسلامی ایران هم رسوخ کرده است</FONT><FONT color=#99ff99>.</FONT></STRONG> یعنی همه چیز را در خدمت سرمایه می دانند. این تفکر سرمایه داری است که مقصر بوده و مانند هوای مسمومی است که نمی دانیم وجود دارد و آن را استشمام می کنیم و دچار بیماری می شویم. <BR><BR><STRONG>الهام گرفتن از میدان التحریر مصر</STRONG><BR><BR>نکته دیگری هم که باید به آن توجه کرد اذعان مردم امریکاست که <STRONG><FONT color=#99ff99>می گویند جنبش انها تحت تاثیر میدان التحریر مصر است</FONT></STRONG> و باید گفت نظام استعماری که سالیان سال مصر را تحت سلطه خود قرار داده بود، حال مردم همان کشور استعمار زده الهام بخش جنبش وال استریت شده اند. باید پرسید چند کتاب درباره بحران مالی کشور ما در این ۳ سال نوشته شده است. در همین مجله پژوهش های اقتصادی دانشگاه علامه اعلام کرده ایم که تمام مقالات انتقادی درباره نظام سرمایه داری را چاپ می کنیم اما یک مقاله هم برای ما ارسال نشده است. یعنی اساتید ما و همکاران بنده در این زمینه کم کاری کرده اند.<BR></P> <P align=justify><STRONG>هر نظامی به نام غیر خدا حکومت کند دچار فروپاشی می شود.<BR></STRONG><BR>باید گفت چیزی به عنوان فرو پاشی اندیشه های سرمایه داری نداریم و بنده با تاکید می گویم هر نظامی به نام هرکسی الا خدا حکومت کند دچار فروپاشی خواهد شد. اندیشه های شیطانی هم همیشه وجود داشته است و خواهد داشت. فروپاشی سرمایه داری اتفاق نمی افتد زیرا این نظام به شدت با حس شیطانی انسان همخوانی دارد و انسان ها دنباله آن خواهند بود.<BR>برخی می گویند همه رشد کردند چرا ما رشد نمی کنیم. ۳۰ سال است از اقتصاد اسلامی حرف زده اید و کار ما به اینجا کشیده است که اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی را شاهد هستیم، در جواب باید گفت ۳۰ سال است گفته ایم این نظام بانکی اشکال دارد و غیر اسلامی است و چون به نام اسلام است کار را خراب کرده است. همان سرمایه داری را دارید به اسم اسلام به خورد مردم می دهید.<BR>جایگزین سرمایه داری از ایران شکل می گیرد<BR><BR>فروپاشی نظام سرمایه داری که می گویند اتفاق نخواهد افتاد. اما باید پرسید جایگزین این نظام چیست؟ جایگزین این نظام بر مبنای الهی خواهد بود. جایگزین این نظام با مبانی اسلامی اگر بخواهد شکل بگیرد فقط و فقط در نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. فقط باید گفت این نظام در ایران و در دانشکده های اقتصاد این کشور است. شما می گویید پس حوزه چی؟ من می گویم اول باید در دانشکده های اقتصاد شکل بگیرد. ما در ابتدا حوزه ها را به اندیشه های فریدمن و ادام اسمیت مجهز کردیم بعد گفتیم حالا بسازید که این موضوع شدنی نیست. درد را ما ایجاد کردیم و باید حال خود هم دوا کنیم. <BR>ساختن نظام جایگزین توسط شما دانشجویان انجام خواهد شد و شما نباید بگویید دیگری انجام خواهد داد اگر بسم الله الرحمن الرحیم را درست بگویید من به شما می گویم می توانید. <BR>منبع: جهان نیوز</P> text/html 2011-11-05T09:11:53+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار دلم گم کرده راهش را...(از دلاوارنامه) http://econculture.mihanblog.com/post/252 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99>دلم گم کرده راهش را و چشمانم نگاهش را</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT color=#99ff99></FONT></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99>شبیه آسمانی که شبی گم کرده ماهش را</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><FONT color=#99ff99></FONT></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99>دلم مرداب ساکن شد برایش مرگ ممکن شد</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><FONT color=#99ff99></FONT></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99>نمی خواهم نگه دارد لباس بس سیاهش را</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><FONT color=#99ff99></FONT></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99>تمام غصه ام درد است و قلبم قلب نامرد است</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><FONT color=#99ff99></FONT></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99>تمام سینه ام یکدم رها کردست آهش را</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><FONT color=#99ff99></FONT></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99>گدایی را نباشد غم ندارد دیدگانم نم</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><FONT color=#99ff99></FONT></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99>گدای کاهلی هستم که رنجاندست شاهش را</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><FONT color=#99ff99></FONT></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99>نمکدان را چو بشکستم چو عهدم با گنه بستم</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><FONT color=#99ff99></FONT></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99>دلم تعطیل می دارد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>همه خواه و نخواهش را</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><FONT color=#99ff99></FONT></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99>دو چشمانم چو شد بینا بدیدم راز ما اغنی</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><FONT color=#99ff99></FONT></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#99ff99>دلاوارا بتر س اینک بخوان تبت یداهش را</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2011-11-04T21:32:07+01:00 econculture.mihanblog.com دلاوار دور هم خوش میگذره...نه؟ http://econculture.mihanblog.com/post/251 <P align=justify><FONT size=3>سلام و خدا قوت...نمی دونم چطور شروع کنم...راستش چند وقتیه که میخوام از بچه مذهبی های مبارز سایبری یه شکایتی بکنم...البته به قول قدیمی ها تف سربالاست اما مشکلیه که باید گفته بشه...یه وقتایی احساس میکنم ماها به جای اینکه مبارزه بکنیم بیشتر داریم خودنمایی کنیم...توی لینکدونی هیچکدوم از ماها یه وبلاگ پیدا نمیشه که یه کم با بقیه فرق کنه...یه پسری یا یه دختری که مسیر رو داره اشتباه میره...نمیدونم...خیلی نمیخوام راجع بهش حرف بزنم...فقط احساس میکنم دیگه مانور سایبری بسه...دیگه بریم سراغ جنگ و دفاع سایبری...سرمون رو از لاکمون بیاریم بیرون و یه کم به فکر جوونایی باشیم که دارن یه جور دیگه فکر میکنن و یه چیزای دیگه می نویسن...اینکه حوصله بحث نداشته باشیم و فقط منتظر به به و چه چه بچه حزب اللهی های سینه چاک آقا باشیم یعنی سرمون زیر برفه...کلاه خودمونو قاضی کنیم و ببینیم غیر از اینکه یه عده بچه مذهبی دور هم جمع شدیم و داریم فعالیت میکنیم و اتفاقا بعضیها هم خیلی زحمت مکشن و&nbsp;از همدیگه تعریف و تمجید میکنیم (که البته این در حد خودش خیلی نیازه) با چند تا جوون که مخاطبشون سایتهای ضد انقلابه ارتباط برقرار کردیم و راهنماییشون کردیم.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=3>اصلا چقدر اونها رو آدم حساب می کنیم که بریم براشون وقت بذاریم. چقدر به مخالفین نظام که خیلی هاشون فقط چندتا شبهه ساده سیاسی دارن نزدیک شدیم و باهاشون صحبت کردیم و قانعشون کردیم. البته مطمئنم از این جور موارد برای هممون پیش اومده اما واقعا اینکه هدفگذاریمون روی این دسته از مخاطبین باشه حداقل توی کسایی که من باهاشون ارتباط دارم ندیدم. اول از همه هم خودم. اعتراف میکنم تا الآن به هیچ وجه به فکر این نبودم که با وبلاگهایی ارتباط برقرار کنم که ظاهرشون به دلم نمیچسبه.بی خیال...همینطوری راحت تره. من شعر بگم تو هم شعر بگی اونم مقاله بنویسه اون یکی هم طنز بنویسه...حالا یا به هم خبر بدیم یا اینکه خبر ندیم همینطوری دور هم خوش باشیم...آره راحت تره..بهتره..خوش میگذره...یا حق علی</FONT></P>